Op 9 juni 2022 is er een carrouselvergadering. Op 23 juni vergadert de gemeenteraad. Beide vergaderingen beginnen om 20:00 uur in het gemeentehuis en zijn openbaar.

De carrouselvergadering van 9 juni

Op de agenda van 9 juni staat één onderwerp: de raad praat dan over de Groene Metropoolregio (GMR). Vorig jaar zijn de 18 gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen samen in een nieuwe gemeenschappelijke regeling gestapt: de Groene Metropoolregio. De nieuwe regeling moet de regionale samenwerking versterken via vijf grote opgaven. Die gaan over bijvoorbeeld toerisme, wonen, werk, verkeer en duurzaamheid. Berg en Dal wil deelnemen aan alle opgaven. De raad is daar in december 2021 mee akkoord gegaan. Nu wordt onder andere gevraagd om de deelname aan deze opgaven voor de komende 3 jaar vast te leggen. Daarnaast worden ook de financiële stukken van de GMR besproken.

De raadsvergadering van 23 juni

De agenda van de raadsvergadering ziet er tot nu toe als volgt uit:

Politiek debat

  • Benoeming deskundigen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 2023-2025 

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

  • Vaststellen bestemmingsplan Hogewaldseweg 22-24 Groesbeek;
  • Vaststellen bestemmingsplan Recreatieterrein De Oude Molen Groesbeek;
  • Begrotingswijziging Groene Metropoolregio opgave RES2.0;
  • Aanbevelingen Rekenkamercommissie overnemen uit WOB-onderzoek;
  • Benoemingen in commissies en externe vertegenwoordigingen raadsperiode 2022-2026;
  • Jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Moties

  • Er staan in ieder geval twee moties op de agenda. Dit zijn moties die in de vorige raadsvergadering niet zijn behandeld en daarom zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 23 juni. 

Inspreken

U kunt inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan. Meld u uiterlijk de dag van de vergadering om 12:00 uur bij de griffie. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

U kunt de carrousel- en raadsvergaderingen live volgen en terugkijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media

U kunt de gemeenteraad volgen via Twitter, Facebook en Instagram. Zoek op 'Gemeenteraad Berg en Dal'.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.