Hoe vergadert de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. De raad vervult haar rol door de beleidsmatige en financiële kaders aan te geven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders bestuurt. En door achteraf te controleren of het gevoerde beleid passend is binnen de door haar gestelde kaders. De raadsleden kunnen deze kaderstellende en controlerende taken natuurlijk alleen goed uitoefenen als zij zelf weten wat er zich afspeelt in onze gemeente. De raad vervult daarom ook de rol van volksvertegenwoordiging.

De raadsgriffier biedt ambtelijke ondersteuning aan de gemeenteraad.

Presidium

In het presidium zitten de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad en de burgemeester (= voorzitter van de gemeenteraad). De griffier ondersteunt het presidium.

Wat doet het presidium?

Het presidium overlegt over de organisatie van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over de manier van vergaderen, werkbezoeken en de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Vaste taak van het presidium is het vaststellen van de agenda's van de carrousel en de raadsvergaderingen. 

Openbaar

De vergaderingen van het presidium zijn in principe openbaar.

Carrousel

Eens in de vier weken vindt op een donderdag de carrouselvergadering plaats. Onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan worden dan voorbesproken.

Wat zijn carrouselvergaderingen?

Dat voorbespreken van onderwerpen gebeurt in de zogenaamde carrouselvergaderingen. De carrouselvergaderingen zijn te vergelijken met de vroegere commissievergaderingen. De carrouselvergaderingen vinden gelijktijdig plaats in de raadszaal en in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Welke onderwerpen staan op de agenda?

In de agenda van de carrouselvergaderingen kunt zien welke onderwerpen op de agenda staan.

Hoe kunt u inspreken?

De vergaderingen van de carrousel zijn openbaar. U kunt op geagendeerde onderwerpen inspreken. Als u dit wilt doen, kunt u dit voor de vergadering melden bij de griffier via griffie@bergendal.nl. .

Waar kunt u de vergaderstukken inzien?

U kunt de vergaderstukken inzien via de kalender van het raadsinformatiesysteem en via de iPad applicatie Politiek Portaal.

Raadsvergaderingen

De belangrijkste taak van de gemeenteraad is om namens de inwoners van de gemeente besluiten te nemen. Eens in de maand op donderdag is er een raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis in Groesbeek. De vergadering begint doorgaans om 20.00 uur. De raadsvergaderingen worden voorbereid in het presidium en de carrousel.

Pagina opties