Samenstelling college

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Deze foto's van de collegeleden mag u rechtenvrij gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

Wilt u een afspraak of contact met één van de collegeleden? Neem contact op met het secretariaat via bestuurssecretariaat@bergendal.nl of via 14024.

Mark Slinkman

Slinkman
contactgegevens en taken Mark Slinkman
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer14 024
E-mailadresm.slinkman@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Samenwerkingsagenda ((sub)regionaal)
 • Internationale samenwerking
 • Strategische visie
 • Beleidscoördinatie
 • Bedrijfsvoering/P&O
 • Dienstverlening
 • Politie, openbare orde
 • Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding
 • “Burgervader-rol” bij crisissituaties
 • Asielbeleid
 • Integrale veiligheid
 • Voorlichting, representatie, communicatie en (lokale) media
 • Coördinatie toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles)

Nevenfuncties:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ – onbezoldigd
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ – onbezoldigd
 • Portefeuillehouder Personeel en Organisatie VRGZ – onbezoldigd
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg (GO) VRGZ - onbezoldigd
 • Lid Stuurgroep VLAM – onbezoldigd
 • Lid VNG Brandweerkamer - onbezoldigd
 • Lid Euregioraad Rijn-Waal – onbezoldigd
 • Lid bestuur Georganiseerd Overleg Arnhem-Nijmegen – onbezoldigd
 • Lid Begeleidingscommissie onderzoek oorlogsgeschiedenis KNHM - onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Maartens Foundation - onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Iselinge – bezoldigd
 • Lid Raad van Toezicht Markenheem – bezoldigd
 • Lid Gilderaad Federatie van Gelderse schutterijen St. Hubertus - onbezoldigd
 • Beschermheer Fanfare Wilhelmina Groesbeek – onbezoldigd
 • Beschermheer Schutterij St Hubertus Groesbeek - onbezoldigd

Foto's rechtenvrij Mark Slinkman

Sylvia Fleuren

Fleuren
contactgegevens en taken Sylvia Fleuren
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 024
E-mailadress.fleuren@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Financiën
 • Belastingen
 • Toerisme en recreatie
 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Openbare Werken
 • Nutsbedrijven
 • Klimaatadaptatie lokaal en regionaal (Regionale Adaptatie Strategie)
 • Stuurgroep WRN (waterketen en klimaatadaptatie)
 • Gebiedsvisie wateroverlast Breedeweg (trekker waterschap)
 • Project wateroverlast Breedeweg (trekker gemeente)
 • Eerste locoburgemeester

Nevenfuncties:

 • SF, M&P Management & Projecten, eenmanszaak - max. 5 uur per week - Geen relatie met de gemeente. Bezoldigd.

Nevenfuncties vanuit de functie van wethouder:

 • Lid Dagelijks Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
 • Lid Dagelijks Bestuur RvN@
 • Lid Algemeen Bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen
 • Lid Toezichtsraad Draisine GmbH
 • Afgevaardigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders Leisurelands
 • Afgevaardigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens
 • Afgevaardigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten
 • Juryvoorzitter De Cirkel; de Circulaire Prijs voor de Regio Rijk van Nijmegen
 • Lid Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen

Foto's rechtenvrij Sylvia Fleuren

Politieke partijCDA

Nelson Verheul

Verheul
contactgegevens en taken Nelson Verheul
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 024
E-mailadresn.verheul@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Coördinatie thema duurzaamheid
 • Duurzaamheid (klimaatmitigatie) lokaal en regionaal
 • Milieu, energie, klimaat en afval
 • Wonen
 • Ruimtelijke Ordening en ontwikkeling
 • Coördinator Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Vergunningverlening en handhaving
 • ICT
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Tweede locoburgemeester

Foto's rechtenvrij Nelson Verheul 

Politieke partijGroenLinks

Irma van de Scheur

van de Scheur
contactgegevens en taken Irma van de Scheur
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 024
E-mailadresi.v.d.scheur@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Lokale toegangspoort
 • Welzijn en volksgezondheid
 • Wmo en jeugd
 • Werk en inkomen
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Vierde locoburgemeester

Foto's rechtenvrij Irma van de Scheur

Politieke partijGroesbeekse Volkspartij

Annelies Visser

Visser
contactgegevens en taken Annelies Visser
FunctieWethouder
Telefoonnummer14 024
E-mailadresa.visser@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Natuur en landschap
 • Monumenten, erfgoed en archeologie
 • Integraal waterbeheer
 • Bestuurlijk overleg Waal-Merwedes
 • Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
 • Herinrichting Hemeltje
 • Coördinatie thema leefbaarheid
 • Kunst, cultuur en musea
 • Bibliotheek
 • Onderwijs en sport
 • Accommodaties en subsidies
 • 3e locoburgemeester

Nevenfuncties:

 • Administrateur bij VVE voormalig NH Kerk Hezelstraat. Onbezoldigd. 2 keer per jaar vergaderen met bewoners.

Foto's rechtenvrij Annelies Visser

Politieke partijPolderbreed

Edwin van der Velde

van der Velde
contactgegevens en taken Edwin van der Velde
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer14 024
E-mailadrese.v.d.velde@bergendal.nl
Taken
 • Bedrijfsvoering: Bestuurlijk- en juridische zaken, Financiën, Personeel en Organisatie, APV/Handhaving en Communicatie
 • Dienstverlening: Bestuurs- en afdelingssecretariaat, Burgerzaken-backoffice, Gegevensbeheer, Digitale informatievoorziening/facilair en KCC
 • Beleid: Maatschappelijke zaken en Ruimte
 • Openbare Ruimte: Binnendienst, Buitendienst en Sportaccommodaties
 • Sociale Zaken: Backoffice, WMO-jeugd, Inkomen en Sociaal team

Pagina opties