Op 26 januari 2023 is er een carrouselvergadering. De raadsvergadering is op 9 februari 2023. Alle vergaderingen beginnen om 20:00 uur in het gemeentehuis en zijn openbaar. 

Carrouselvergadering 26 januari

Op de agenda van de carrouselvergadering staan de volgende punten:

 • Herinrichting van het Marktplein en de Dorpsstraat (raadzaal, van 21.00 tot 22.00 uur)
  In 2019 heeft de raad aangegeven welke voorwaarden er zijn voor de herinrichting van het Marktplein en Dorpsstraat in Groesbeek. Op basis daarvan zijn drie ontwerpen opgesteld. In 2021 is een participatietraject opgestart, zodat inwoners een reactie konden geven op de ontwerpen. Dit heeft uiteindelijk gezorgd voor een voorlopig ontwerp. 

  Het college vraagt zich nu af of de toen ingeslagen weg, de juiste is. Dit heeft onder andere te maken met de klimaatverandering, de verdroging van De Groesbeek en de toename van het aantal woningen in het centrum. Het college denkt daarom aan een nieuwe, groenere variant. De raad heeft hier via een informatienota uitleg over gekregen. Een kanttekening bij deze variant is dat evenementen niet meer op het Marktplein kunnen plaatsvinden. Daarvoor moeten alternatieve locaties gezocht worden. Hiermee wordt afgeweken van één van de eerder genoemde voorwaarden.

  Het college wil nu eerst van de raad weten of deze extra variant mag worden opgesteld. Of dat wordt vastgehouden aan de voorwaarden die eerder zijn gesteld.
   
 •  Informatie over de gemeenschappelijke regelingen (raadszaal van 20:00 - 21:00).

De raadsvergadering van 9 februari

Op de agenda van de raadsvergadering staan de volgende onderwerpen (naast onderwerpen die hierboven zijn genoemd):

Politiek debat

 • Energiecompensatie voor verenigingen en stichtingen;
 • Zienswijze kaderbrief 2024 ODRN;
 • Zienswijze kaderbrief 2024 MGR;
 • Zienswijze kaderbrief 2024 VRGZ;
 • Motie Kernachtig Groesbeek – procesafspraken handhaving integriteit (doorgeschoven van raad 15 december 2022).

Hamerstukken

Hierbij is geen inhoudelijke behandeling mogelijk, wel een stemverklaring.

 • Vaststellen bestemmingsplan Koningin Wilhelminaweg 4 in Groesbeek;
 • Vaststellen controleprotocol en normenkader;
 • Ontslag carrousellid R. Schins (VVD);
 • Begrotingswijziging Munitax 2023;
 • Wijziging Algemene Subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten op de carrousel- of raadsagenda? Dan kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

U kunt carrousel-  en raadsvergaderingen live volgen en terugkijken via http://raad.bergendal.nl. De vergaderstukken vindt u via de iBabs-app. Vul bij sitenaam 'bergendal' in. Gebruikersnaam (email) en wachtwoord is 'burger'. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u de raad volgen op Twitter, Facebook en Instagram.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.