Op donderdag 27 januari 2022 zijn er twee digitale carrouselvergaderingen (Carrousel I en Carrousel II). De vergaderingen zijn tegelijk. Op 10 februari 2022 is de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Deze raadsvergadering proberen wij in het gemeentehuis te houden.

Verkeer op de Ooijse Bandijk (carrousel I, 27 januari 2022, 20:00 uur)

De afgelopen jaren zijn er regelmatig meldingen gedaan over verkeersoverlast op de Ooijse Bandijk. Met name op zomerse dagen trekt het gebied veel bezoekers aan en wordt er veel langs de dijk geparkeerd. Fietsers, wandelaars en automobilisten lijken dan te weinig plek te hebben op de dijk. De raad wordt gevraagd welke maatregelen op deze locatie de voorkeur hebben: het college vraagt de raad om richting te geven. Dit is een discussienota. Het college gebruikt de uitkomst van deze carrouselvergadering om op een later moment met een definitief voorstel naar de raad te komen. De bedoeling is om dit jaar nog te starten met de werkzaamheden.

Locatie Biesterveld in de polder (carrousel I, 27 januari 2022, vanaf 21:00 uur)

Polder Biesterveld is een gebied van ongeveer 47 hectare, waarvan meer dan de helft water. De Beijer wil een plan ontwikkelen voor dit gebied. Het moet een toegankelijk en aantrekkelijk gebied worden, met onder andere een hoogwaardig recreatiepark en zonnepark op water.

In de door de raad vastgestelde Nota Participatie is opgenomen dat er voor projecten in het fysieke domein, een participatieplan moet worden opgesteld. Hierin staat hoe omwonenden en andere belanghebbenden bij het project worden betrokken. Pas later, wanneer de haalbaarheid en het draagvlak zijn onderzocht, wordt de raad gevraagd om mee te werken aan deze ontwikkeling.

Overige punten op de carrouselagenda van 27 januari 2022

 • Carrousel II: Omgevingswet (van 20:00 uur tot 21:00 uur);
 • Carrousel II: Schoollocatie Millingen (van 21:00 uur tot 22:00 uur).

De raadsvergadering van 10 februari 2022

Op de agenda van de raadsvergadering van 10 februari staan, naast de onderwerpen die hierboven zijn genoemd, ook nog de volgende onderwerpen:

Politiek debat

 • Cöordinatieregeling voor zonneparken;
 • Fiets-voetveer Bemmel-Ooij;
 • Prestatieafspraken 2022 Oosterpoort en Waardwonen;
 • Zienswijze op de Kadernota 2023 MGR

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

 • Vaststellen van de transitievisie warmte;
 • Aanpassing van de Mobiliteitsvisie op enkele punten (verbreden fietspaden);
 • Vaststellen Nota Vrijwilligersweg 2022-2026 Berg en Dal;
 • Zienswijze op de Kadernota 2023 VRGZ:
 • Zienswijze op de Kadernota 2023 ODRN;
 • Wijzigen van de regeling BVO Dran;
 • Akkoord gaan met (oprichtingen van en deelname aan) stichtingen van de VRGZ;
 • Instemmen met rapport en aanbevelingen van de evaluatie van WerkBedrijk Rijk van Nijmegen;
 • Vaststellen Controleprotocol, inclusief Normenkader 2021;
 • Verklaringen van geen bedenkingen bouwplan Bosbesstraat en Bremstraat Groesbeek;
 • Actualiseren subsidieverordening instandhouding erfgoed;
 • Rekenkamer: Akkoord gaan met ontslag van vertrekkend voorzitter de heer Van Deursen en benoeming nieuwe voorzitter de heer Smeets.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen door op Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link) te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal”.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.