De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente, daaronder begrepen de voorbereiding en uitvoering daarvan. De gemeente verstrekt zelf ook actief informatie, bijvoorbeeld door het uitgeven van persberichten, door publicaties in huis-aan-huisbladen of op de gemeentelijke website.

Als u informatie wenst die nog niet eerder openbaar is gemaakt, dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het verzoek moet zijn voorzien van uw naam, een postadres en handtekening.
  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat is een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van de gemeente, daaronder begrepen de voorbereiding en uitvoering daarvan.
  • De informatie die u vraagt moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet zijn neergelegd in documenten. Een document is een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat, bijvoorbeeld een foto, film, tape of computerbestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Zij kan u bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan verstrekken. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken. Indien de gemeente u kopieën verstrekt kan zij daarvoor kosten in rekening brengen.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt of omdat het gaat om vertrouwelijke of persoonlijke gegevens.

Wat moet ik doen?

U kunt een Wob-verzoek schriftelijk per post indienen of afgeven bij de balie van het gemeentehuis. U kunt een Wob-verzoek ook mondeling (eventueel telefonisch) indienen. Het is niet mogelijk een Wob-verzoek in te dienen via de elektronische weg (zoals per email, fax, sms, e-formulier of sociale media). Als de gemeente toch een Wob-verzoek ontvangt dat via de elektronische weg is ingediend, krijgt u de gelegenheid om uw verzoek op een andere wijze in te dienen.

De procedure na indiening is als volgt:

  • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.
  • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u verstrekken. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.
  • Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Wijst de gemeente uw verzoek af, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.