Agenda carrousel en gemeenteraad

Dit item is verlopen op 25-09-2020.

Op donderdag 10 september en dinsdag 15 september zijn er carrouselvergaderingen. Op donderdag 24 september is de eerste vergadering van de gemeenteraad na de zomervakantie. De onderstaande punten worden besproken in de carrousel. Alle carrouselvergaderingen zijn in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aankoop sportzaal Morgenfit in Ooij (10 september, raadzaal, 20:00 uur)

De gemeenteraad van Berg en Dal heeft in september 2019 unaniem een motie aangenomen om minimaal één sportlocatie in de polder te behouden. Zo blijft sporten in de polder mogelijk en komt dit de leefbaarheid ten goede. Het college heeft vier opties onderzocht om aan de vraag van de raad te kunnen voldoen. Uit het onderzoek blijkt dat de aankoop van sportzaal Morgenfit in Ooij de beste oplossing is. Daarvoor is € 595.000,- nodig.

Aanpak wateroverlast Breedeweg (15 september, raadzaal, 20:00 uur)

De laatste jaren worden de regenbuien heviger en in Breedeweg en Grafwegen heeft dit geleid tot grote wateroverlast in woningen en gebouwen. Als er geen maatregelen worden getroffen is de kans op herhaling groot. De kosten van het project, dat ongeveer 4 jaar duurt, bedragen € 7.795.000,-. De raad wordt gevraagd dat bedrag beschikbaar te stellen. Het Waterschap draagt zo`n 3,5 miljoen euro bij.

Evaluatie afvalbeleid (15 september, raadzaal, 20:50 uur)

De raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling in 2019 gevraagd om een evaluatie van het huidige afvalstoffenbeleid. De evaluatie is klaar en op basis daarvan heeft het college enkele opties uitgewerkt als het gaat om plastic+, GFT, luiers, restafval en de milieustraten. Uitgangspunt blijft dat de afvalinzameling kostendekkend is. Dat wil zeggen dat de inkomsten van de gemeente uit de (door inwoners betaalde) afvalstoffenheffing, gelijk zijn aan de kosten die de gemeente maakt voor de inzameling. De raad wordt gaat de evaluatie bespreken.

Wat wordt er nog meer besproken in de carrousel?

Op donderdag 10 september 2020 wordt na de discussie over Morgenfit gesproken over de pilot voor grootschalige zonneparken in de gemeente Berg en Dal. Aanvang is 21:00 uur. Op 15 september staat naast de hierboven genoemde onderwerpen, ook het Actieplan Wonen op de agenda. Aanvang is 21:40 uur.

De raadsagenda van 24 september 2020

Op de raadsagenda van 24 september 2020 staan verder nog de volgende onderwerpen:

  • Politiek debat (inhoudelijk behandelen van het voorstel)
  • Heffingsmaatstaf riolering;
  • Informatienota Dienstverleningsovereenkomst MGR 2021-2022;
  • Planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring)

  • Bestemmingsplan Grafwegen 8a en Boersteeg 3 Groesbeek;
  • Aanwijzen Stichting Lokale Omroep Berg en Dal als publieke media-instelling;
  • Subsidieverordening Groenblauwe Diensten.

De raadsvergadering is een fysieke bijeenkomst. De vergaderlocatie wordt later bekend. Houd daarvoor de agenda op http://bergendal.raadsinformatie.nl in de gaten.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. In verband met de coronasituatie worden er maatregelen genomen. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergaderingen staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor 'Berg en Dal'.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op 'Gemeenteraad Berg en Dal' komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties