In de gemeenteraad van 30 januari

Dit item is verlopen op 03-02-2020.

Op donderdag 30 januari is de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. De carrouselvergadering van 23 januari gaat dit keer niet door.

Op de agenda

Bij de raadsvergadering staan onder andere de volgende onderwerpen op de agenda.

Benoemingen

De vergadering begint feestelijk. In het begin van de vergadering staat de benoeming van Nick Bakker (CDA) tot raadslid van de gemeente Berg en Dal gepland. De raadszetel is vrij gekomen na het vertrek van Rob Verheijen. Daarna worden de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie Berg en Dal benoemd.

Duurzaamheid

Er is tijdens de raadsvergadering één politiek debat. Die gaat over de Regionale Energie Strategie (RES). De regio Arnhem-Nijmegen moet dit jaar in verband met de energietransitie een RES maken. De RES geeft een overzicht van lopende projecten, plannen en strategische keuzes voor de korte en lange termijn. Er is eerst een startnotitie opgesteld. Afgelopen zomer hebben alle colleges in de Regio Arnhem Nijmegen de concept-startnotitie Regionale Energiestrategie besproken en aan de raden voorgelegd. De reacties uit de raden zijn verzonden naar de RES-werkorganisatie en verwerkt en/of beantwoord. Nu wordt gevraagd in te stemmen met de startnotitie.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring)

  • Investeringssubsidie dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal;
  • Ontwerpbestemmingsplan Hogewaldseweg 6 in Groesbeek;
  • Controleprotocol en Normenkader 2019;
  • Kaderbrief GGD 2021;
  • Verordening Rechtspositieregeling raads- en commissieleden 2020;
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergaderingen staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor 'Berg en Dal'.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties