In de raad van 9 juli 2020

Dit item is verlopen op 10-07-2020.

Op donderdag 9 juli is er weer een digitale raadsvergadering. Het is de laatste vergadering vóór het zomerreces. 

De raad praat onder andere over enkele financiële stukken, zoals de jaarstukken en de Voorjaarsnota. Verder staan de onderstaande punten op de agenda:

Afronding van het project Groesbeek-centrum

Het project “Afronding Groesbeek-centrum” bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een verbeterde verkeersafwikkeling, realisatie van Spoorlaan fase 2 en aandacht voor het Marktplein, Dorpsplein en de Dorpsstraat.

Het doel is om het centrum van Groesbeek blijvend aantrekkelijk te maken. Hier is al jaren aan gewerkt. Dit project is het laatste onderdeel. Om een volgende stap te zetten in de voorbereiding van dit project is een voorbereidingskrediet van € 125.000,- nodig. Dat wordt gebruikt voor stedenbouwkundig advies, burgerparticipatie, vergunningsprocedures en juridische begeleiding.

De uitvoering van één of meerdere onderdelen van dit project start in 2021.

Overige debatstukken

  • Grondexploitaties 2020;
  • Jaarstukken 2019, Voorjaarsnota 2020 en Kaderbrief 2021

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring)

  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan “Bredeweg 73, Groesbeek”;
  • Instemmen met Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet en Jaarrapportage;
  • Vaststellen bestemmingsplan “Hubertushof Beek”;
  • Coördinatieregelingen procedures zuivelfabriek Groesbeek;
  • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan “Tiny Houses Millingen”;
  • Vaststellen financiële verordeningen en Nota Reserves en Voorzieningen.

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de raadsagenda staan? Dat is ook bij een digitale vergadering mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en zijn te zien via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Achteraf kunt u de vergadering online terugkijken. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal.

Vergaderstukken

Alle vergaderstukken van deze vergaderingen staan op onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl. Klik in de kalender op de vergadering om de vergaderstukken te bekijken. Deze zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.

Pagina opties