Statushouders

 • Samenvatting

  Asielzoeker, vluchteling of statushouder, wat betekent dit?

  Nederland biedt onderdak aan mensen die in hun eigen land gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat het daar oorlog is of omdat ze worden vervolgd om hun geloof of afkomst. Bescherming bieden aan vluchtelingen is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag en andere internationale regels en afspraken.

  Wanneer iemand uit zijn eigen land vlucht en in Nederland aankomt, dan kan hij of zij asiel aanvragen. Dit betekent dat deze persoon aan de Nederlandse overheid vraagt of hij of zij hier (tijdelijk) mag verblijven. We noemen dit een asielzoeker.

  Een asielzoeker wordt opgevangen in een asielzoekerscentrum (AZC). Daar wordt door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) onderzocht of de asielzoeker in Nederland mag blijven. Alleen mensen die in hun eigen land gevaar lopen vanwege bijvoorbeeld oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie hebben recht op bescherming. In de asielprocedure wordt dit onderzocht. Als de IND heeft vastgesteld dat de asielzoeker inderdaad gevaar loopt in het eigen land, krijgt hij of zij een verblijfsvergunning. Vanaf dat moment is hij of zij een vluchteling. 

  Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een statushouder of een vergunningshouder genoemd. De verblijfsvergunning is vijf jaar geldig. 

 • Hoe werkt het?

  Statushouder in Berg en Dal

  Wonen

  Elke gemeente is verplicht om statushouders een woning te bieden. De Rijksoverheid bepaalt voor iedere gemeente aan hoeveel statushouders zij een woning moeten bieden. Dit aantal hangt af van het aantal inwoners in de gemeente.

  Gemeente Berg en Dal werkt samen met woningcoöperaties Oosterpoort en Waardwonen om statushouders een huis te bieden. We vinden het belangrijk dat statushouders zich thuis voelen in onze gemeente. Dit is namelijk een voorwaarde om een plek in de maatschappij te krijgen en een leven op te bouwen.

  Meedoen in de samenleving

  Gemeente Berg en Dal vindt het ook belangrijk dat iedereen in onze samenleving kan meedoen. Daarom worden statushouders begeleidt door verschillende organisaties, onder andere VluchtelingenWerk, Forte Welzijn en Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

  De vrijwilligers van VluchtelingenWerk helpen bij alle praktisch zaken die komen kijken bij een nieuwe leefomgeving. Van het inschrijven bij de gemeente tot het aanvragen van een zorgverzekering. De vrijwilligers coachen de statushouders, zodat zij zelfstandig kunnen leven in Nederland.

  Alle statushouders moeten Nederlands leren en leren hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Dit heet inburgeren. Alle statushouders volgen taallessen. Daarnaast hebben veel statushouders via Forte Welzijn een taalmaatje waarmee ze extra Nederlands oefenen. Of ze bezoeken het wekelijkse taalcafé in de Bibliotheek.

  Forte Welzijn stimuleert en ondersteunt de nieuwe inwoners van onze gemeente mee te doen aan activiteiten in de wijk of het dorp. Of ze helpen statushouders bij het zoeken van vrijwilligerswerk. Forte Welzijn biedt ook een participatiemaatje, dit is een vrijwilliger die de statushouder helpt om de omgeving beter te leren kennen en hieraan deel te nemen.

  Zodra een statushouder voldoende Nederlands spreekt, helpt  het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (WBRN) hen bij het vinden van werk. Zij bekijken samen met de statushouder wat de mogelijkheden zijn, wat iemand al kan of nog moet leren en wat hij graag voor werk zou willen doen.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u helpen?

  Wilt u onze nieuwe inwoners een helpende hand bieden? Bij VluchtelingenWerk en Forte Welzijn kunt u zich aanmelden als vrijwilliger.

  Wilt u helpen met praktische begeleiding bij aankomst in onze gemeente? Dan kunt u contact opnemen met Vluchtelingenwerk, per email: bergendal@vwon.nl of telefonisch 026-38 38 973.

  Wilt u statushouders helpen met mee doen en/of Nederlands oefenen? Dan kunt u contact opnemen met Forte Welzijn, per email: info@fortewelzijn.nl of telefonisch: 085 - 040 60 66

  Wilt u als vereniging, organisatie of bedrijf een bijdrage leveren? Dit kan bijvoorbeeld door een werkervaringsplek te creëren, een (taal)stage aan te bieden of een statushouder op te nemen als vrijwilliger. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar t.boekhout@bergendal.nl. Of telefonisch via 14 024. U kunt dan vragen naar Tara Boekhout.

  Pastorie in Leuth

  De gemeente vindt dat de belangen van alle woningzoekenden in evenwicht moeten blijven. Wij proberen daarom een groter woningaanbod voor alle woningzoekenden te realiseren. Zo proberen we verdringing op de woningmarkt tot een minimum te beperken. Het doel is iedere woningzoekende meer kans te bieden op een woning die past bij zijn of haar mogelijkheden.

  Daarom heeft de gemeente met de parochie Maria ten Hemelopneming afgesproken dat zij de vrijgekomen pastorie in Leuth verbouwen en gedurende 5 jaar beschikbaar stellen voor de huisvesting van 6 statushouders.

  De statushouders worden begeleid door Vluchtelingenwerk en zullen een inburgeringscursus moeten doen. De statushouders worden via de gemeente bemiddeld naar betaald of onbetaald werk.

  Mensen die de nieuwe bewoners willen helpen of begeleiden kunnen zich melden bij Vluchtelingenwerk. Wilt u helpen? U kunt contact opnemen met Vluchtelingenwerk, per email: bergendal@vwon.nl of telefonisch 026-3838973.

Pagina opties