Toelichting op de verlenging van de aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet

Het formulier aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet moet worden gebruikt ter verkrijging van een verlenging van de periode waarvoor aanvankelijk de vergunning tot tijdelijke verhuur is verleend.

Een vergunning voor een woonruimte in een gebouw voor het gebruik waarvan geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend, wordt verleend voor een periode van maximaal 2 jaren. Deze vergunning kan telkens verlengd worden met maximaal 1 jaar tot de gehele duur van de vergunning (inclusief de verlengingen) 10 jaren bedraagt. Onder een gebouw wordt verstaan een bouwwerk dat blijkens zijn constructie dan wel inrichting bestemd is voor doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs of voor een samenstel van twee of meer van deze doeleinden.

Een vergunning voor een woonruimte in een voor verhuur bestemde woning welke is bestemd voor afbraak of voor vernieuwbouw wordt verleend voor maximaal 2 jaren. Deze vergunning kan telkens verlengd worden met maximaal 1 jaar tot de gehele duur van de vergunning (inclusief verlengingen) 7 jaren bedraagt.

Een vergunning voor woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning of voor woonruimte in een gebouw voor het gebruik waarvan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend, kan niet worden verlengd. Voor vergunningen voor die woonruimte die zijn verleend vóór 1 juli 2013, worden per 1 juli 2013 de nieuwe vergunningtermijnen van kracht. Een aanvraag voor verlenging van de vergunning is daarvoor niet nodig. De vergunninghouder kan wel, als de gemeente dat nog niet heeft gedaan, aan de gemeente vragen om (schriftelijk) te bevestigen dat de vergunning voor totaal 5 jaren respectievelijk de duur van de omgevingsvergunning (met een maximum van 10 jaren) geldt, alsmede de nieuwe einddatum van de vergunning aan te geven.

Het verzoek tot verlenging kan uiterlijk tot het tijdstip waarop de vergunning haar geldigheid verliest worden ingediend.

Pagina opties