Het college van Berg en Dal stemt in met een stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van Woningbouwplan Schoollocatie Millingen aan de Rijn. Wat betekent dit concreet? Er komen mogelijk 26 sociale huurwoningen in Millingen. Een mooie ontwikkeling want er is grote vraag naar deze woningen. Op 20 mei bespreekt de gemeenteraad het plan.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken willen we de gronden verkopen aan woningcorporatie Waardwonen. Met de bouw van 26 sociale huurwoningen werken we mee aan de toename van woningen in de sociale huursector. En dus het terugdringen van de grote vraag naar deze woningen.

Duurzaam bouwen

Per 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Wethouder Nelson Verheul: “We streven ernaar dat de energie die de bewoners gebruiken, ook duurzaam wordt opgewekt op de daken. Als gemeente zetten we onze expertise in om te helpen en daar waar kansen liggen deze dan ook te benutten.”

Erik Cuppen, directeur-bestuurder van Waardwonen, deelt deze ambitie en vult aan: “Naast het duurzaam opwekken van energie voor de bewoners bekijken we ook hoe we het gebouw ‘circulair’ kunnen bouwen. Hierbij is aandacht voor de herkomst van de te gebruiken bouwmaterialen en wordt nu ook al rekening gehouden met mogelijk hergebruik in de verre toekomst.”

Vervolg

In de gemeenteraad van mei vragen we aan de raad een grondexploitatie te openen en een krediet beschikbaar te stellen. Dit is een bevoegdheid van de raad en deze is nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. Na akkoord van de raad sluiten we samen met Waardwonen een overeenkomst. Hierna kan Waardwonen een omgevingsvergunning aanvragen. Daarna start het bouwrijp maken van de locatie (2021). De planning is om in 2022 te starten met de bouw van de woningen. In 2023 moeten de woningen klaar zijn voor de nieuwe bewoners.