De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 4 november over de begroting 2022. Hier leest u wat zij besproken hebben.

Inkomsten en uitgaven

In de begroting staan de inkomsten en uitgaven (kosten) van de gemeente. De kosten van de gemeente zijn volgend jaar 99,4 miljoen euro. Daar staat 99,5 miljoen euro aan inkomsten tegenover. Voor de periode 2023-2025 worden er tekorten verwacht.

Begroting 2022 vastgesteld

Er zijn 24 moties (verzoeken aan het college) en 4 amendementen (een wijziging in het voorstel) besproken. Uiteindelijk zijn er 10 moties en 2 amendementen aangenomen. De begroting is unaniem aangenomen; alle partijen konden zich vinden in de begroting.

Meer kinderen naar school

In 2018/2019 stonden 8,4 op de 1000 leerlingen in onze gemeente niet ingeschreven bij een school. Dat is veel meer dan het gemiddelde in Nederland. D66 en de VVD hadden samen een motie voorbereid. Daarin werd het college gevraagd aan te geven wat er de afgelopen jaren is gedaan om meer kinderen naar school te krijgen. De fracties wilden dat er in het eerste kwartaal van 2022 een plan van aanpak voor dit probleem komt. De motie kreeg veel steun: 16 voor en 4 tegen. Er werd ook gevraagd om een plan voor de huisvesting van scholen. In dit “huisvestingsplan” komen de (onderhouds)kosten en investeringen te staan. Deze motie van D66, samen met GVP, Sociaal Groesbeek en VOLG (Kernachtig Groesbeek), werd ook aangenomen.

Vrijheidsmuseum en een multifunctioneel centrum in Millingen

CDA vroeg om steun voor het Vrijheidsmuseum. Het museum is hard geraakt door de coronacrisis. Afgesproken is om eenmalig een extra subsidie aan het museum te geven. En de raad voor te stellen om de jaarlijkse subsidie te verhogen. De raad vindt dit museum vanwege onze geschiedenis, maar ook voor ons toerisme, erg belangrijk. Ook het verzoek van het CDA om te kijken of het haalbaar is om in Millingen één centrale plek,(een multifunctioneel centrum) voor verenigingen te maken, kreeg alle steun van de raad.

Hulp voor carnavalvierend Berg en Dal

GVP, VOLG en Sociaal Groesbeek (Kernachtig Groesbeek) vroegen het college om carnavalsverenigingen te helpen met het vinden van bouwlocaties voor de praalwagens. Het college gaat onderzoeken of het huidige terrein van nissenhutten in Groesbeek kan worden uitgebreid. En zo niet, dan moet er gekeken worden naar andere locaties. Ook werd gevraagd om te kijken of er in de polder geschikte bouwlocaties zijn, voor de verenigingen daar. De motie kreeg steun van drie andere lokale partijen: GJS, Voor Berg en Dal en Polderbreed (LOKAAL!). Daarmee was er een meerderheid. Ook het CDA diende een motie in over bouwlocaties voor de carnavalsverenigingen in de polder. Maar die haalde geen meerderheid.

Borstvoeding

GroenLinks wilde dat de gemeente op de lijst van “Borstvoedingsvriendelijke gemeente” van het Voedingscentrum komt. Maar ook dat andere bedrijven worden aangemoedigd om zich aan te melden als borstvoedingsvriendelijke locatie. Wie op deze lijst staat, krijgt een sticker. Zo weten moeders dat zij op de locatie met zo`n sticker, welkom zijn om hun kind de borst te geven. Er waren 10 raadsleden voor en 10 tegen. Dat betekent dat de stemmen staakten. De motie komt daarom in de volgende raadsvergadering opnieuw op de agenda.

Verkeer op de Ooijse Bandijk

PvdA vroeg aandacht voor de verkeerssituatie op de Ooijse Bandijk. Aanwonenden hebben zich in het verleden al vaker laten horen over het verkeer op deze weg. De wethouder zei dat er in december van dit jaar een discussienota over dit onderwerp naar de raad komt. In 2021 volgt dan een plan van aanpak. De uitvoering is in 2022 gepland. 

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter(externe link)Facebook (externe link)en Instagram(externe link). Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 16 december.