De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 14 juli 2022. Hieronder vertellen wij wat meer over enkele onderwerpen die zijn besproken.

Zorgen over de positie van Berg en Dalse boeren

Voorafgaand aan de vergadering hebben 6 raadsfracties, het college van burgemeester en wethouders en een delegatie van Berg en Dalse boeren gezamenlijk een brief ondertekend. In de brief verwoorden ze hun zorgen over de positie van de Berg en Dalse boeren. De brief is gericht aan minister van der Wal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. D66 diende over dit onderwerp in de vergadering een motie (verzoek aan het college) in. Hierin is het college onder andere gevraagd om de provincie te verzoeken een onderzoek te starten naar de belemmeringen voor omschakeling naar kringlooplandbouw. Deze motie is met 19 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

De Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De planning is nu dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 in gaat. De raad heeft besluiten genomen over verplichte participatie bij omgevingsvergunningen, verplicht advies van de raad aan het college bij omgevingsvergunningen en over delegatie van wijziging van het omgevingsplan.

Bij dit onderwerp zijn twee moties ingediend. Eén motie is aangenomen. LOKAAL! wil dat de raad voldoende invloed heeft bij ontwikkelingen in beschermwaardige gebieden. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de stuwwal of De Elzen in Beek. Het verzoek aan het college is om hierover dit jaar nog een voorstel te doen aan de raad. Zodat beleid kan worden vastgesteld. De hele raad steunde deze motie. Een soortgelijke motie van D66, maar dan over gebouwen met een maatschappelijke functie, haalde het niet.

Nieuw voorstel voor zonnepark Leuth/Millingen

Een motie van Kernachtig Groesbeek en LOKAAL! over de coördinatieregeling voor het zonnepark Leuth/Millingen is aangenomen. De lokale partijen willen dat het college contact legt met de initiatiefnemers van het plan, om begin september meer duidelijkheid te hebben over de landschappelijke invulling en het betrekken van de inwoners bij het plan (participatie). De raad wil eind september een besluit nemen over de coördinatieregeling.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

  • Bestemmingsplan “Hoge Horst 36a, Groesbeek” vastgesteld;
  • Bestemmingsplan “Kon. Wilhelminaweg 41a, 43, 43a en De Mies 17, Groesbeek” vastgesteld;
  • Actualisatie grondexploitaties 2022 vastgesteld;
  • Akkoord gegaan met aanvullend krediet voor de bodemsanering van de zoutopslag aan de Molenveld 6a Millingen;
  • Jaarstukken Berg en Dal 2021 vastgesteld (gewijzigd door PvdA);
  • Voorjaarsnota Berg en Dal 2022 vastgesteld;
  • Financiële uitgangspuntennotitie vastgesteld;
  • Leden van de Werkgeverscommissie benoemd: Jelbrich de Vries (D66), Arnold Driessen (LOKAAL!) en Hans Peters (Kernachtig Groesbeek).

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Per agendapunt kunt u terugkijken. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor “Berg en Dal”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link). Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 29 september. De gemeenteraad wenst iedereen een fijne zomervakantie!