De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 9 november over de begroting 2024. In de begroting staan de inkomsten en uitgaven (kosten) van de gemeente. 

Begroting 2024 vastgesteld

Er zijn 26 moties (verzoeken aan het college) en 4 amendementen (een wijziging in de begroting) besproken. Uiteindelijk zijn er 10 moties en 3 amendementen aangenomen. Bij één motie staakten de stemmen. Deze motie komt op 14 december terug in de raad. De begroting is vastgesteld. De hele raad ging akkoord. Over enkele moties en amendementen vertellen wij hieronder wat meer. 

Veiligheid

Er werd veel aandacht gevraagd voor veiligheid in de openbare ruimte. Het CDA diende een motie in om duidelijkheid te geven over de investeringen voor comfortabele en veilige fietsverbindingen. De raad stemde in met een motie om hiervoor een zogeheten investeringsagenda op te stellen. 

De raad steunde een motie van D66 om een voetgangersdoorgang te maken naar de supermarkten Jan Linders/AH en Aldi in Groesbeek. Vanuit de omliggende wijken ’t Vilje en Hüsenhoff, en via de parkeergarage zijn deze supermarkten minder goed te bereiken. Een directe doorgang naar het dek van de parkeerplaats moet er voor zorgen dat de bereikbaarheid en veiligheid beter wordt.

De Steenheuvelsestraat in Leuth is al enige tijd onderwerp van gesprek. Dit is een drukke weg, waar vaak hard word gereden. D66 vroeg via een motie om hier in 2024 een 30-km-weg van te maken. Dit moet in overleg met de provincie gebeuren, omdat de Steenheuvelsestraat een provinciale weg is. De motie is aangenomen.

Om de (groeiende) overlast van jeugdgroepen te voorkomen wil de VVD de boa-capaciteit uitbreiden, door het aanstellen van een Jeugdboa. Een amendement dat hiervoor klaar lag, is ingetrokken. Volgend jaar wordt het handhavingsbeleid besproken. Dan kan het amendement door de VVD opnieuw worden ingebracht. PvdA en GroenLinks stelden een tekstwijziging in de begroting voor, om nadrukkelijk aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen (en femicide) bij (v)echtscheidingen. Dit amendement werd gesteund.  

Sporthal Ooij

Vorig jaar heeft SVO Korfbal een petitie ingediend voor een sporthal in Ooij. De investering voor de sporthal staat in de begroting gepland voor 2026. LOKAAL! diende een amendement in om deze investering te vervroegen naar 2025. Er moet ook nog onderzoek worden gedaan om te komen tot een sporthal. In het amendement is verzocht dit onderzoek uiterlijk na de zomer van 2024 af te ronden. Het amendement is aangenomen.

Burgerparticipatie

Inwoners moeten mee kunnen denken en beslissen in belangrijke zaken. Participatie kan de kloof tussen inwoners en de overheid verkleinen. Kernachtig Groesbeek diende een motie in om te onderzoeken of een burgerberaad een vorm van participatie is, die in onze gemeente goed zou kunnen werken. Met een burgerberaad komt een groep mensen bij elkaar om advies uit te brengen over een onderwerp. De motie werd aangenomen.

Wateroverlast en zwerfafval

Voor de aanpak van wateroverlast in Heilig Landstichting en Beek is al geld gereserveerd. LOKAAL! heeft via een motie gevraagd om deze aanpak te versnellen, zodat volgend jaar meer bekend is over de maatregelen. Kernachtig Groesbeek wil de hoeveelheid zwerfafval terug dringen. Het college is onder andere verzocht om meer afvalbakken te plaatsen bij drukke bushaltes. En inwoners te vragen waar verder nog meer afvalbakken moeten komen. Beide moties zijn aangenomen.

Nieuwe raadsleden

In deze vergadering zijn Ans Jacobs en Martien Nillesen (CDA) toegelaten tot de raad. Ans Jacobs is de tijdelijke vervanger van Wim Bakker, die 16 weken ziekteverlof heeft. De Martien Nillesen vervangt Sylvia Fleuren, die wethouder in de gemeente Winterswijk is geworden.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via http://raad.bergendal.nl. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken, zoals de moties en amendementen. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app in de App Store en Play Store. Kies om in te loggen voor sitenaam ‘bergendal’. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn allebei ‘burger’.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Volg de raad via Twitter, Facebook en Instagram. 

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 14 december.