De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 10 februari 2022. Het was de laatste reguliere raadsvergadering in deze raadsperiode. Hieronder leest u welke onderwerpen de raad heeft besproken.

Schoollocatie Millingen aan de Rijn

Vlakbij het centrum van Millingen aan de Rijn, ligt de zogeheten ‘Schoollocatie’. Voor de herontwikkeling van deze locatie zijn in het verleden al 2 fasen afgerond. De gemeente wil nu verder met fase 3: de bouw van 26 sociale huurwoningen voor senioren, waarvan enkele rolstoeltoegankelijke woningen. GJS-fractievoorzitter Alex ten Westeneind nam het initiatief om de positionering van het gebouw in het bouwvlak aan te passen. De gemeenteraad kon zich in grote meerderheid vinden in het plan van de heer Ten Westeneind. De planning is dat de bouw dit jaar start en in 2023 klaar is.

Verkeersveiligheid en dementievriendelijkheid

In totaal stonden er 3 moties op de agenda. Moties zijn verzoeken aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). 

 • GVP, Sociaal Groesbeek en VOLG vroegen aandacht voor een veilige oversteek op het kruispunt Nijerf/Nieuwe Drulseweg/Van de Veldeweg. Deze motie kon rekenen op steun van de hele raad. Afgesproken is dat er zo snel mogelijk contact wordt gezocht met de buurt om tot een goed en gedragen plan te komen. Uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar is hierover een terugkoppeling naar de raad.
 • De VVD wil aanpassingen bij het kruispunt Cranenburgsestraat/Reestraat/Boersteeg om de veiligheid op die locatie te verbeteren. De unanieme steun in de raad voor deze motie deed VVD-fractievoorzitter Mechteld ten Doesschate zichtbaar goed. Het was de laatste motie van mevrouw Ten Doesschate. Zij is 40 jaar actief geweest in de lokale politiek.
 • De gemeente Berg en Dal heeft de ambitie om een dementievriendelijke gemeente te worden. Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Het CDA diende een motie in om hier verder invulling aan te geven. De hele gemeenteraad steunde deze motie.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

 • Participatieplan ‘Toekomst polder Biesterveld’ vastgesteld;
 • Transitievisie Warmte vastgesteld;
 • Mobiliteitsvisie (breedte fietspaden) aangepast;
 • Ingestemd met de zienswijzen op de Kadernota’s 2023 van VRGZ en ODRN;
 • Ingestemd met de zienswijze op de Kadernota 2023 MGR (met aangenomen amendement van GroenLinks en D66 over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van ICT-producten);
 • Ingestemd met de wijziging van de BVO Dran;
 • Akkoord gegaan met oprichting van en deelname aan stichtingen VRGZ;
 • Ingestemd met rapport en aanbevelingen evaluatie WerkBedrijf RvN;
 • Controleprotocol, inclusief Normenkader 2021 vastgesteld;
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen bouwplan Bosbesstraat/Bremstraat in Groesbeek;
 • Actualiseren subsidieverordening instandhouding erfgoed;
 • Verlenen ontslag voorzitter Rekenkamer en benoemen nieuwe voorzitter.

De raad heeft drie onderwerpen van de agenda gevoerd: de Omgevingswet, het fiets-voetveer Bemmel-Ooij en de coördinatieregeling voor zonneparken. Deze onderwerpen komen in de nieuwe raadsperiode weer terug.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Daar staan ook de vergaderstukken. Die kunt u ook vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. U kunt ons volgen via Twitter, Facebook en Instagram. 

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 24 maart 2022. Dan neemt de oude raad afscheid.