De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 8 februari 2024. Er stonden veel onderwerpen op de agenda. Hieronder vertellen we wat meer over onderwerpen die in de vergadering zijn besproken.

Nieuw raadslid en (tijdelijk) afscheid

De vergadering begon met de toelating van een nieuw raadslid. Door het vertrek van Sonja Postema (Kernachtig Groesbeek) is er een plaats in de gemeenteraad vrijgekomen. Op basis van de lijstvolgorde zoals vastgesteld na de verkiezingen, is

Lies van Campen benoemd tot raadslid

. Zij is toegelaten tot de raad en legde de belofte af. De raad nam tijdelijk afscheid van Marlou van Grinsven-Peters (D66). Zij heeft 16 weken zwangerschapsverlof. Ook was er een woord van dank voor de interim-griffier, Jan van Workum.

Op 1 maart start Elke Pastoors als griffier.

Arbeidsmarktbeleid

Gemeenten in het Rijk van Nijmegen stellen iedere vier jaar een nieuw arbeidsmarktbeleidskader vast. Er is een grote inhoudelijke noodzaak om het beleid aan te passen: de omstandigheden op de arbeidsmarkt zijn sinds de coronapandemie flink veranderd. Zo hebben de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering grote invloed op de arbeidsmarkt. Door de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt is de vraag vanuit werkgevers groter dan het aanbod. De krapte op de arbeidsmarkt is reden voor zorg. Maar hierdoor zijn er ook kansen voor werkzoekenden die tot nu toe aan de kant stonden. De raad heeft het regionale beleidskader 2024-2027 vastgesteld.

Actief aan het werk na pensioen

Bij het onderwerp “arbeidsmarktbeleid” zijn drie moties ingediend. Eén motie haalde de meerderheid. Een kwart van de mensen die met pensioen is, zou graag door willen werken in hun pensioen als zij er voor gevraagd worden en de werktijden gunstiger zijn. In Berg en Dal zijn (in verhouding tot de rest van het land) veel 65-plussers. In de motie, die werd ingediend door PvdA, GroenLinks en D66, werd gevraagd om met werkgevers in gesprek te gaan over het flexibel inrichten van de werkomstandigheden. Dit kan er voor zorgen dat gepensioneerden daadwerkelijk sneller bereid zijn om langer aan (vrijwilligers)werk te doen. Ook is in de motie gevraagd om 65-plussers in onze gemeente via de gemeentelijke communicatiekanalen uit te nodigen om na hun pensioen actief te blijven.

Brandweer, energietransitie en ondernemen in het centrum

In totaal zijn er ook drie moties aan bod gekomen, over onderwerpen die niet op de agenda stonden. Alle drie de moties zijn aangenomen. Deze eerste motie ging over het Dekkingsplan van de brandweer. Dit plan heeft onder andere gevolgen voor de brandweerpost in Ubbergen. De raad heeft gevraagd om de VRGZ meer onderzoek te laten doen naar de nut en de noodzaak van de maatregelen in het plan. Dit wordt meegenomen in de zienswijze (reactie) van de raad op het Dekkingsplan. In de tweede motie vroegen PvdA, GroenLinks en D66 aandacht voor goede en duidelijke communicatie over de energietransitie. De laatste motie, van de VVD, ging over de regels voor ondernemers als zij een aanvraag doen om een leegstand pand in het centrum op een andere manier te bestemmen. Hier moet soepeler mee om worden gegaan. Zo krijgen ondernemers meer mogelijkheden. En is er minder leegstand.

Overige genomen besluiten

  • Akkoord met aanvullend krediet vervangende nieuwbouw Vossenhol, inclusief amendement van Kernachtig Groesbeek over de financiële dekking;
  • Akkoord met de wijzigingen van de diverse gemeenschappelijke regelingen;
  • Akkoord met de zienswijze op de Kaderbrief MGR 2025, inclusief amendement van D66, GroenLinks en PvdA over een raadsadviescommissie;
  • Akkoord met de zienswijze op de Kadernota ODRN 2025, inclusief een amendement van Kernachtig Groesbeek over de voorgenomen fusie met ODRA;
  • Akkoord met de zienswijze op de Kaderbrief VRGZ 2025;
  • Ingestemd met het Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2024-2027;
  • Bestemmingsplan Hoge Horst 33, Groesbeek vastgesteld;
  • Normenkader en Controleprotocol 2023 vastgesteld;
  • Euregioraad: Lid (Jelbrich de Vries) en plaatsvervangend lid (Rona Vree) benoemd;
  • Voorkeursrecht perceel Industrieweg 2 in Groesbeek gevestigd, inclusief een amendement waardoor het college voor de zomer met een nieuw voorstel komt.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://raad.bergendal.nl. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken, zoals de moties en amendementen. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app in de App Store en Play Store. Kies om in te loggen voor sitenaam “bergendal”. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn allebei “burger”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter(external link), Facebook(external link) en Instagram(external link). Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 14 maart 2024.