U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen. Op uw stempas staat geen adres meer van het dichtstbijzijnde stembureau. U kunt in een stembureau naar keuze binnen de gemeente uw stem uitbrengen.

Mag ik stemmen?

U mag stemmen bij de verkiezing voor de Tweede Kamer als u:

  • 18 jaar of ouder bent op 17 maart 2021
  • de Nederlandse nationaliteit heeft op 1 februari 2021
  • ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP). (Peildatum 1 februari 2021)
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten

U bent recent verhuisd?

Als u als kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u als kiezer op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd.

Stempas niet ontvangen of verloren?

Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. 

Oude stempas teruggevonden?

Uw oude stempas is niet meer geldig zodra u een nieuwe stempas krijgt. Met uw oude stempas kunt u niet meer stemmen.

Stempas kwijt op de verkiezingsdag?

U kunt geen stem uitbrengen zonder stempas. Komt u er op de dag van de verkiezingen achter dat u uw stempas kwijt bent, dan kunt u geen nieuwe stempas meer aanvragen. Helaas kunt u geen stem uitbrengen.

Wat staat er op een stempas? 

Op elke stempas staat een volgnummer en uw gegevens (naam, adres, geboortedatum). Ook heeft een stempas een aantal echtheidskenmerken, ter voorkoming van misbruik: bijvoorbeeld kleurendruk, speciaal papier en watermerken. 

I