De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 23 juni 2022. Hieronder leest u welke onderwerpen de raadsleden onder andere bespraken.

Petities over kindcentrum Op de Horst en de Beekse Stuwwal

Deze vergadering zijn er twee petities aangeboden. De heer Vincent Graauwmans diende een petitie in namens Kindcentrum Op de Horst. Zij vragen het college van burgemeester en wethouder om met spoed te zorgen voor vervangende nieuwbouw voor het kindcentrum. De petitie is 755 keer ondertekend. De tweede petitie kwam van mevrouw Roos Awater en mevrouw Trudy Hoenselaar. Zij vroegen aandacht voor (het behoud van) de Beekse stuwwal. Deze petitie is inmiddels al 2.154 keer ondertekend. Burgemeester Mark Slinkman nam beide petities in ontvangst. 

Nieuwe carrouselleden

De carrousel is een commissie waarin onder andere raadsvoorstellen worden voorbesproken. In de raadsvergadering van 19 mei benoemde de gemeenteraad 19 carrouselleden. 2 carrouselleden konden toen niet bij de beëdiging aanwezig zijn. Gerhard Boot (D66) en Meike ten Westeneind (LOKAAL!) legde 23 juni alsnog de belofte af in de raadsvergadering. Zij kregen een bos bloemen. 

Moties

In totaal zijn er vier moties besproken, waarvan er drie de eindstreep haalden: 

 • Het college van burgemeester en wethouders nam een motie over de gebiedsontwikkeling van de locatie Achilles ’29-melkfabriek-De Linde over. VVD en D66 diende de motie in. Ze vroegen het college om het gebied als één geheel te behandelen en ontwikkelen. Tot er een plan is voor het gebied, worden geen nieuwe individuele plannen geaccepteerd. 
 • Een motie van PvdA en GroenLinks over de verhuizing van OJC Maddogs en fanfare Wilhelmina naar De Mallemolen haalde een kleine meerderheid. De raad vraagt het college om opnieuw naar het collegebesluit over deze verhuizing te kijken. En om andere mogelijkheden te onderzoeken.
 • De raad heeft een motie van GroenLinks en D66 over de Regioagendacommissie aangenomen. De Groene Metropoolregio moet voor de versterking van de samenwerking in de regio Arnhem/Nijmegen zorgen. Onderdeel hiervan is de Regioagendacommissie. Hierin zitten leden van de gemeenteraden in de regio. De motie ging over het verbeteren van het vergaderschema van de Regioagendacommissie. De leden hebben door het krappe schema te weinig tijd om de stukken goed te behandelen.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

 • Vaststellen bestemmingsplan ‘Recreatieterrein De Oude Molen, Groesbeek’.
 • Vaststellen bestemmingsplan ‘Hogewaldseweg 22-24, Groesbeek’.
 • Instemmen met begrotingswijziging Groene Metropoolregio (Circulaire Regio/RES 2.0).
 • Aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘Van Wob naar Woo’ overgenomen. 
 • Leden benoemd in de raadscommissies en externe vertegenwoordigingen voor de raadsperiode 2022-2026.
 • Akkoord gegaan met de jaarrekeningen 2021 en zienswijzen op de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen (onder andere VRGZ, GGD, ODRN).
 • Akkoord gegaan met de Jaarrekening 2021 en zienswijze op begroting 2023 van de Groene Metropoolregio (het voorgestelde besluit is gewijzigd door D66 en GroenLinks).
 • Benoeming van de deskundigen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Hans Peters is door de raad benoemd tot eerste waarnemend voorzitter van de raad. Bij verhindering of ontsteltenis van de burgemeester wordt het voorzitterschap van de raad door de Hans Peters waargenomen. Jos Verstegen is tweede waarnemend voorzitter.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via de website http://bergendal.raadsinformatie.nl(externe link). Daar staan ook de vergaderstukken. Die kunt u ook vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. U kunt de gemeenteraad volgen via Twitter, Facebook en Instagram. 

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 14 juli 2022. Dit is de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.