n het gebied liggen veel bijzondere natuurgebieden. Daarbij kunt u denken aan bossen op de stuwwallen, ruige uiterwaarden van Rijn en Waal, deels verlande kleiputten en oude rivierlopen en moerasgebieden.

Gelderse Poort

De Gelderse Poort is een meer dan 6.000 hectare groot rivierenlandschap tussen de Duitse grens en de steden Arnhem en Nijmegen. De Gelderse Poort is aangewezen als Natura 2000-gebied(externe link).
De uiterwaarden van Rijn en Waal bestaan hier grotendeels uit open water, moerassen, ruigten, wilgenbos en diverse typen grasland, waaronder stroomdalgrasland op hooggelegen stroomruggen, oeverwallen en dijken. In deze uiterwaarden bevinden zich natuurgebieden als de Oude Waal(externe link) en de Millingerwaard(externe link).

Het binnendijkse polderlandschap bestaat voornamelijk uit graslanden, akkers, kleine waterlopen, rietlanden en moerasbos; ook hier bevinden zich enkele oude rivierlopen (Ooijse Graaf) en kleiputten (Groenlanden). De Gelderse Poort is van grote betekenis als broedgebied voor vogels van waterrijke gebieden, moerasvogels en vogels van natte graslanden en als rust- en foerageergebied voor soorten als aalscholver, kolgans, grauwe gans, slobeend, nonnetje, meerkoet en kievit.

De Bruuk

De Bruuk(externe link) is een moerasgebied in het bekken van Groesbeek, dat wordt gevoed door kwelwater. Het wordt gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. Ook De Bruuk is aangewezen als Natura 2000-gebied(externe link), wat inhoudt dat het een Europees beschermde status heeft.

Sint Jansberg

De Sint Jansberg(externe link) is een landgoed op het zuidelijk deel van de stuwwal dat bestaat uit oude loofbossen, naaldbossen en bronnetjesbossen. Karakteristiek voor de stuwwallen zijn de scheef gestelde lagen in de bodem. Bij de slecht doorlatende lagen treedt het afstromende grondwater uit in de vorm van bron- en kwelzones. In het gebied liggen verschillende brongebieden en veenmoerassen. Aan de voet van het gebied, bij Plasmolen, ligt een moerassige laagte. Er zijn veelal steile hellingen en daardoor scherpe overgangen aanwezig van droog naar zeer nat. Ook de Sint Jansberg is aangewezen als Natura 2000-gebied.

Zwanenbroekje

Het Zwanenbroekje(externe link) is een natuurgebied tussen Ubbergen en Persingen. Het is een particulier initiatief waarbij landbouwgronden zijn omgevormd naar natuur. Het gebied is een onderdeel van de ecologische verbindingszone door de Ooijpolder tussen de stuwwal en de uiterwaarden langs de rivier de Waal. Het natuurgebied omvat ook een rietmoeras langs het Meer.

Heerlijkheid Beek

De Heerlijkheid Beek(externe link) is een natuurgebied van ongeveer 52 hectare op de steile stuwwalhelling tussen Berg en Dal, Ubbergen en Beek. Het gebied kent een grote afwisseling, met bossen, landbouwpercelen en mooie vergezichten op de Ooijpolder.

Duivelsberg

De Duivelsberg(externe link) is een natuurgebied op de steile noordoosthelling van de stuwwal tussen Beek, Berg en Dal en de grens met Duitsland. Oud loofbos met meer dan 400 plantensoorten, zeldzame broedvogels en – nog veel zeldzamer – meer dan duizend jaar oude kasteelheuvels (zogenaamde mottes), van waar men een spectaculair uitzicht op de lager gelegen polder heeft.

Groesbeekse Bos

Het Groesbeekse Bos ligt op de stuwwal ten zuidoosten van Nijmegen. Het is deel van een veel groter bosgebied dat in Duitsland overgaat in het Reichswald. Sommige delen van het bos dateren uit de zestiende eeuw. Deze zijn toen aangelegd om dienst te doen als hakhoutbos. Tussen 1820 en 1860 is het hele gebied beplant voor de houtproductie. Hiermee is het Groesbeekse bos een eeuw ouder dan de meeste bossen in Nederland.

Tegenwoordig zijn natuur en recreatie minstens even belangrijk als houtproductie. Daarom wordt het eens saaie bos steeds meer omgevormd tot een meer natuurlijk bos. Dit betekent meer dood hout, open plekken en loofbomen zoals eik, berk en lijsterbes. De grotere variatie in het bos trekt steeds meer dieren- en plantensoorten aan. Het Groesbeekse Bos is een eldorado voor wandelaars, ruiters, mountainbikers, fietsers en hondenuitlaters. Er zijn veel uitgezette routes, speelweides, picknickplaatsen en andere mogelijkheden om te genieten van de fraaie natuur.

Natuurparels

Er liggen meerdere kleine natuurgebieden in het agrarische landschap. Deze natuurgebiedjes zijn de natuurparels in het boerenland(externe link). De locaties hebben vaak historische namen. Het gaat bijvoorbeeld om het Schildbroek, het Slumke en het Spoorgat bij het dorp Groesbeek en de Brabander in de Ooijpolder.