Om diverse redenen kunt u te maken krijgen met regels over bodem en grond. Bijvoorbeeld wanneer u bodemonderzoek moet laten uitvoeren.

Bodemonderzoeken

Een bodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voor de aanvraag van een bouwvergunning, het saneren van een ondergrondse tank, een vermoeden van een verontreiniging in de grond, als er grond vrij komt bij werkzaamheden in de tuin, maar ook in sommige gevallen voor een milieuvergunning. Ook kan het verstandig zijn om bij de aan- of verkoop van een (oudere) woning een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Een bodemonderzoek moet voldoen aan de NEN 5740 en worden uitgevoerd door een bedrijf dat daarvoor gecertificeerd is.

Op https://bergendal.nazca4u.nl/rapportage/ kunt u zien of er (historische) bodemonderzoeken van een perceel beschikbaar zijn. Ook kunt u hier vinden of er een tank aanwezig is (geweest). U kunt kosteloos een samenvatting opvragen. Als u een kopie van de rapporten of KIWA certificaat wilt ontvangen zijn daar legeskosten aan verbonden. Soms wordt in de omgevingsrapportage een verkeerde plaats weergegeven. Het helpt als u dan zoekt op postcode huisnummer.

Sinds 1 juli 2007 mogen gemeentes alleen bodemgegevens accepteren van erkende en van de opdrachtgever onafhankelijke instellingen. Voor een aantal kritische uitvoerende functies geldt bovendien een verplichte persoonsregistratie. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit uitvoeringkwaliteit bodembeheer (beter bekend als Kwalibo). Wanneer u een bodemonderzoek laat uitvoeren moet u met deze nieuwe regels rekening houden.

Werkzaamheden die vóór de ingangsdatum van de verplichte erkenning zijn uitgevoerd verliezen hun geldigheid door de invoering van Kwalibo niet.

Meer informatie en lijsten met erkende bedrijven vindt u op de website van Rijkswaterstaat en de website van SIKB.

Besluit bodemkwaliteit

Bij de bouw/verbouw van een huis of de aanleg van een tuin komt vaak grond vrij. De gemakkelijkste en goedkoopste oplossing is deze grond te verwerken op het betreffende perceel. Als dat niet mogelijk is, moet er een andere bestemming voor de grond worden gezocht.

Het toepassen van grond valt vanaf 1 juli 2008 onder het Besluit bodemkwaliteit. Vanuit de regio MARN (milieusamenwerking en afvalverwerking regio Nijmegen) willen de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen voor het grondverzet in de regio gebruik maken van de mogelijkheden die worden geboden onder het Besluit bodemkwaliteit door samen een regionale bodemkwaliteitskaart op te stellen. Deze kaart is op 30 november 2012 in werking getreden. De kaart is in 2019/2020 vernieuwd. Er is ook onderzoek naar PFAS gedaan. De nieuwe kaart is op 26 maart 2020 in werking getreden. Met de bodemkwaliteitskaart is het mogelijk om zonder partijkeuring grond binnen de regio her te gebruiken mits de kwaliteit van de grond voldoet aan de functie en kwaliteit van de ontvangende bodem. De bodemkwaliteitskaart geldt dan als bewijsmiddel voor de kwaliteit van de grond. Omdat de gegevens van PFAS ook zijn toegevoegd, kan de bodemkwaliteitskaart ook voor PFAS als milieuhygiënische verklaring dienen. Als de grond niet voldoet aan de voorwaarden voor hergebruik binnen de bodemkwaliteitskaart, of als de grond afkomstig is danwel wordt toegepast buiten de regio, dient de grond gekeurd te worden conform AP04. Grond die voldoet aan de achtergrondwaarde (schone grond) mag in principe overal worden toegepast. Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt u meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit.

Nota bodembeheer regio MARN 2012

In de Nota bodembeheer 2012 geven de gemeenten uit de MARN- regio (zonder Nijmegen en Mook en Middelaar) weer hoe ze zaken aanpakken die te maken hebben met het gebruik van de bodem. De gemeenten streven er naar om op een duurzame en efficiënte wijze gebruik te maken de bodem. Ze hebben een belangrijke taak bij het beheren en beschermen van de bodem en het voorkomen van risico’s als gevolg van bodemverontreiniging.

In de nota wordt ingegaan op de verankering van het thema bodem in bestaande wet- en regelgeving en het beleid ten aanzien van het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie als bodem. Ook is er op een heldere en eenduidige wijze aangegeven hoe omgegaan moet worden met bodemonderzoeken bij bouwplannen of bestemmingswijzigingen. Tenslotte is er aandacht geschonken aan de werkwijze bij bodemsaneringen waarvoor de gemeente het bevoegde gezag is.

Formulieren

Formulieren voor een melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kunt u downloaden op de website Meldpunt bodemkwaliteit. Het melden gebeurt via dit meldpunt.

Voor andere informatie over bodem en grond en de gemeentelijke producten op dit vlak verwijzen we u naar de bijlagen.