De Omgevingsdienst regio Nijmegen (externe link)(verder:ODRN) kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de ODRN uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Wat moet ik doen?

  1. Nadat u de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie). Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (externe link)(verder: ODRN).
  2. Is het besluit van de ODRN positief dan vindt vervolgens een beoordeling aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats.