Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie over weg, water en spoor en door buisleidingen.

In een integrale beleidsvisie Externe Veiligheid is opgenomen welke externe veiligheidszaken spelen binnen de gemeente en hoe hiermee wordt omgegaan. De visie stelt de kaders voor vergunningverlening en handhaving, verkeer- en vervoerbeleid, ruimtelijke ontwikkelingen, rampenbestrijding en risicocommunicatie.

De risicovolle en de kwetsbare objecten binnen de gemeente staan weergegeven in de landelijke risicokaart.