De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. Op die manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente, daaronder begrepen de voorbereiding en uitvoering daarvan. De gemeente verstrekt zelf ook actief informatie, bijvoorbeeld door het uitgeven van persberichten, door publicaties in huis-aan-huisbladen of op de gemeentelijke website.

Als u informatie wenst die nog niet eerder openbaar is gemaakt, dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. Voorheen kon dit via een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is komen te vervallen en sinds 1 mei 2022 is de Woo hiervoor in de plaats gekomen.

Woo-verzoek indienen

Een Woo-verzoek kan op verschillende manieren bij de gemeente Berg en Dal worden ingediend: 

 • via een brief aan ons correspondentieadres 
 • mondeling via het algemene nummer 14 024
 • digitaal, via een van onderstaande formulieren: 

DigiD linkFormulier indienen verzoek Woo (gegevens over de indiener zelf)

Formulier indienen verzoek Woo

Voorwaarden indienen Woo-verzoek

Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het verzoek moet zijn voorzien van uw naam, een postadres en handtekening.
 • U omschrijft duidelijk waarover u informatie wilt hebben en over welke periode het gaat.
 • Het verzoek gaat over publieke informatie. Dat is informatie die te maken heeft met het uitoefenen van publiek gezag of andere bestuurstaken, of informatie over de bedrijfsvoering of de organisatie van de gemeente. Privé- en partijpolitieke informatie vallen niet onder het begrip publieke informatie.
 • De informatie moet zijn vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, een foto, een e-mailbericht of een digitaal bestand.
 • Indien uw verzoek ziet op informatie die uzelf betreft, dient u zich te legitimeren. Dat kan u doen door in te loggen met DigiD of een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. 

Procedure Woo-verzoek

De procedure na indiening is als volgt:

 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.
 • De gemeente zal u vragen om uw verzoek duidelijker te maken als uw verzoek te algemeen is. Anders kost dat de gemeente teveel tijd en krijgt u nog niet de juiste informatie.
 • De gemeente gaat met u in overleg als het om een heel uitgebreid verzoek gaat. Dan spreken wij met u af welke documenten u graag als eerste heeft.
 • Indien de informatie over iemand anders gaat of afkomstig is van iemand anders, zal de gemeente deze persoon de kans geven om een zienswijze te geven op openbaarmaking van de informatie. De gemeente zal de beslistermijn dan opschorten totdat deze zienswijze-periode is verstreken.
 • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u verstrekken. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.
 • Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen twee weken toch nog te beslissen.  

Wijst de gemeente uw verzoek af, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Zij kan u bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan verstrekken. Digitaal toezenden is nu ook mogelijk. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken. Indien de gemeente u kopieën verstrekt kan zij daarvoor kosten in rekening brengen.

Goed om te weten is dat de informatie die de gemeente aan u geeft, openbaar wordt voor iedereen. In de toekomst zal de gemeente die informatie op de website of op een andere manier voor iedereen openbaar maken. De rijksoverheid werkt aan een landelijk platform hiervoor. 


Afwijzen Woo-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Woo. Bijvoorbeeld als het gaat om vertrouwelijke of persoonlijke gegevens.

Vragen?
 

Weet u niet of informatie al openbaar is, heeft u hulp nodig bij het zoeken naar informatie of heeft u vragen over het indienen van een Woo-verzoek, neem dan contact op met de Woo-contactpersoon via het telefoonnummer 14 024. Meer informatie over de Woo vindt u ook op de website van de Rijksoverheid (Wet open overheid (Woo) | Rijksoverheid.nl