Subsidie instandhouding gemeentelijk monument

De gemeente Berg en Dal reserveert ieder jaar geld voor onderhoud en restauratie van monumenten in de gemeente. Alle eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op subsidie. Het is mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen als er kosten gemaakt moeten worden voor onderhoud- of restauratiewerkzaamheden die het monumentale karakter van het pand bewaren of versterken. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor gemaakte plan- en legeskosten, kosten voor een bouwhistorisch rapport of kosten voor een integraal onderzoek om het gemeentelijk monument te verduurzamen.

Voorwaarden

De gemeente Berg en Dal kan aan de eigenaar van een pand één keer per twee jaar 25% van de subsidiabele kosten aan subsidie toekennen, met een maximumbedrag van € 4.000,-. In beginsel vult de provincie Gelderland deze subsidie aan met 50% tot 70% van het door de gemeente ter beschikking gestelde subsidiebedrag. Het percentage van de provincie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Uiteraard zolang de budgetten toereikend zijn.

In de Subsidieverordening Instandhouding Erfgoed Berg en Dal 2022(externe link) staan de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen om subsidie te ontvangen. Belangrijk is dat de subsidieaanvraag moet worden ingediend vóórdat met de werkzaamheden is gestart. Belangrijk is ook dat er een gespecificeerde offerte wordt aangeleverd waarop de uren en de materialen apart zijn begroot. Verder is het gewenst dat u met foto’s een goed beeld van de huidige onderhoudstoestand geeft.

Subsidie voor rijksmonumenten

Het gemeentelijk subsidiebudget is in principe niet bedoeld voor rijksmonumenten. Het Rijk steunt de instandhouding van door het Rijk aangewezen monumenten.

Rijksmonument als woonhuis

Is uw rijksmonument een woonhuis? Dan kunt u een subsidie aanvragen(externe link) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit is een subsidie voor 38% van de onderhoudskosten. Er is geen minimum- of maximumbedrag en de subsidie kunt u alleen achteraf aanvragen.

Veel informatie over subsidie voor rijksmonumenten is te vinden op de website van monumenten.nl(externe link).

Overige rijksmonumenten

Heeft u een rijksmonument dat niet in gebruik is als woonhuis, zoals een molen, kerk of poort? Dan kunt u voor sober en doelmatig onderhoud een subsidie aanvragen(externe link) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U kunt subsidie krijgen voor maximaal 60% van de onderhoudskosten.

Veel informatie over subsidie voor rijksmonumenten is te vinden op de website van monumenten.nl(externe link).

Andere financieringsmogelijkheden voor beschermde monumenten

Nationaal Restauratiefonds

Eigenaren van een gemeentelijk monument of een rijksmonument kunnen voor de financiering van aankoop, verduurzaming, restauratie of groot onderhoud in aanmerking komen voor een lening met lage rente. Hiervoor zijn verschillende landelijke en regionaal georiënteerde regelingen beschikbaar bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Nationaal Restauratiefonds(externe link).

Daarnaast heeft het Nationaal Restauratiefonds een speciale vergoedingsregeling voor het opstellen van een duurzaamheidsadvies. Meer informatie hierover kunt u hier(externe link) vinden.

Provincie Gelderland

Gebruikt u een monumentaal pand dat niet oorspronkelijk is gebouwd als woonhuis? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de regeling Functioneel gebruik Erfgoed van de provincie Gelderland. Deze regeling is ingericht als hulp voor monumenteneigenaren bij het organiseren en uiteindelijk financieren van het restaureren, herbestemmen of verduurzamen van gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Meer informatie over deze regeling vindt u hier(externe link).

Voor de instandhouding van een historische molen of stoomgemaal heeft de provincie Gelderland een aparte subsidieregeling. Meer informatie over die regeling kunt u hier(externe link) vinden.