Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het kan ook zijn dat u met een andere reden thuis bent weggegaan.

De gemeente kan u helpen wanneer u opvang nodig heeft. Er wordt onderdak en begeleiding geboden aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

Hoe werkt het?

Heeft u een vraag voor ondersteuning, dan maakt u een melding bij het Sociaal Team.

Het Sociaal Team doet vervolgens onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw vraag, uw behoeften en voorkeuren. Het Sociaal Team bekijkt eerst wat u zelf nog kan. En of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt het Sociaal Team of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

De uitslag van het onderzoek bepaalt of u ondersteuning kunt krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de zelfredzaamheid van mensen vergroten, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij. Hoé dit wordt geregeld, verschilt van gemeente tot gemeente. De gemeente moet u helpen als u door een beperking niet of onvoldoende kunt meedoen in de maatschappij. Maar zij bekijkt ook of er personen in uw omgeving zijn die u hierbij kunnen helpen.

Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met het Sociaal Team.
  • Maak melding van uw probleem

Wat gebeurt er daarna?

Kijk bij de Werkwijze Sociale Teams om te lezen wat er gebeurt nadat u een melding maakt.

Kosten

De gemeente vraagt een eigen bijdrage voor het gebruik van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit betekent dat u zelf een deel van de kosten voor hulp bij het huishouden, het gebruik van hulpmiddelen of voorzieningen betaalt.

De eigen bijdrage geldt niet voor:

  • Hulp en hulpmiddelen voor kinderen;
  • Rolstoelen;
  • Wmo-vervoerpas voor de stadregiotaxi;
  • Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun partners, die al een eigen bijdrage betalen op basis van het Landelijke Bijdragebesluit Zorg

Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de voorziening?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd, het aantal personen in uw huishouden en de kosten die de gemeente voor uw voorziening maakt. Het maakt hierbij niet uit of u de voorziening zelf (in natura) of als een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangt.

Wie berekent en int de eigen bijdrage?

De eigen bijdrage wordt namens de gemeente berekend door het CAK. Daarom kan de gemeente geen bedragen noemen. Op de website http://www.hetcak.nl/(externe link) kunt u uitrekenen hoeveel u (ongeveer) maximaal moet betalen.

Bij de berekening van de hoogte van uw eigen bijdrage vraagt het CAK uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. Als u een laag inkomen heeft (gelijk aan of lager dan het minimum) kunt u mogelijk de eigen bijdrage terugkrijgen via de bijzondere bijstand. Informeer bij het team Inkomen naar de mogelijkheden.

Hoe lang duurt het?

Onderzoek

De medewerker van het Sociaal team heeft zes weken de tijd voor het onderzoek. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als er ook een medisch of bouwkundig advies nodig is. Als het langer duurt, geeft de medewerker dit aan.

Aanvraag

De gemeente moet binnen twee weken een beslissing nemen over een aanvraag.

Goed om te weten

U hoeft niet alleen in gesprek te gaan met het Sociaal Team. U mag altijd iemand uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Ook een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u tijdens het gesprek ondersteunen.

Contact

Neem contact op met het Sociaal Team als u een vraag heeft of een melding wil doen. De Sociale Teams zijn van maandag t/m vrijdag (behalve feestdagen) tijdens kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 024 - 751 6520