Privacyverklaring

Hoe gaat de gemeente Berg en Dal om met uw persoonlijke gegevens?

Bij de gemeente Berg en Dal werken we veel met persoonlijke gegevens van inwoners, medewerkers en organisaties waarmee we samenwerken. We verzamelen persoonlijke gegevens om onze wettelijke taken goed uit te kunnen voeren.

U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en dat wij uw persoonlijke levenssfeer (privacy) beschermen. Dit doen we onder andere door informatie te beveiligen, door zo min mogelijk persoonlijk gegevens te gebruiken, door helder te zijn over welke gegevens we gebruiken, en door duidelijk afspraken te maken met de partijen waarmee we samenwerken.

Hoe we met persoonsgegevens omgaan staat in ons informatiebeleid, u kunt dit document onderaan deze pagina downloaden.

Onder de kopjes hieronder leest u welke uitgangspunten wij hebben, welke rechten u heeft en hoe u van uw rechten gebruik kunt maken.

Hoe werkt het?

Uw rechten

U heeft een aantal rechten om het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente te controleren:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de gemeente te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Sommige gegevens moeten wij verplicht bewaren op basis van een wettelijke bepaling. Ook als u gebruik wil maken van het recht op vergetelheid of het recht op rectificatie. Bijvoorbeeld bij aanvragen van een uitkering of subsidie. Of bij gegevens in openbare registers die door de wet zijn ingesteld, zoals de Basisregistratie Personen (BRP).

Uitgangspunten

 • We gaan veilig en zorgvuldig om met persoonsgegevens en respecteren de privacy van betrokkenen. We houden ons aan de volgende uitgangspunten
 • Behoorlijk en zorgvuldig: we verwerken persoonsgegevens op transparante, behoorlijke en zorgvuldige manier. We doen dit volgens de wet.
 • Alleen als nodig is: we verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld als het moet vanuit een wet. Of als het toegestaan is vanuit een wet om onze taken goed uit te kunnen voeren
 • Alleen voor een bepaald doel: we gebruiken de persoonsgegeven alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen.
 • Niet langer bewaren dan nodig: we bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Alleen zolang het nodig is om onze taken goed uit te voeren.
 • Integer en vertrouwelijk: alleen medewerkers met een geheimhoudingsplicht verwerken persoonlijke gegevens. Ze mogen de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze gegevens verzameld hebben. We zorgen dat de persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hoe we dat doen staat in ons .
 • Delen met derden: soms is het nodig om persoonlijke gegevens met andere partijen te delen. Aan het uitwisselen van persoonlijke gegevens met andere partijen stellen we strenge eisen. Deze eisen voldoen aan de wet. De gemeente controleert deze afspraken.

Wat moet ik doen?

Gebruik maken van uw rechten

Wilt u van uw rechten gebruik maken? Dan kunt u dat direct online regelen via DigiD. Klik op bovenstaande knop.

U kunt uw verzoek ook tijdens openingstijden regelen aan de balie van het gemeentehuis. Vraag naar het ´aanvraagformulier AVG rechten.´ Vergeet niet een legitimatiebewijs (identiteitskaart/paspoort/rijbewijs) mee te nemen naar uw afspraak. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. Dan weten we zeker dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.

Goed om te weten

Welke wetten gelden er bij het omgaan met persoonlijke gegevens?

De gemeente Berg en Dal moet het privacybeleid opstellen, uitvoeren en handhaven. Dit doen we op basis van de volgende wetten:

Beveiligingslek of datalek melden

Denkt u dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek)? Of kunt u vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek)? Meldt dit dan hier aan ons:

Beveiligingslek of datalek digitaal melden

Contact

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Of wilt u weten welke rechten u heeft? Neem dan contact op met onze medewerker Gegevensbescherming via ons algemene telefoonnummer 14 024 of via e-mail privacy@bergendal.nl.