Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is dus een soort gemeentelijke regering die het beleid uitvoert dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college van burgemeester en wethouders plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen en zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Soms moet het college van burgemeester en wethouders als geheel beslissen. Dat gebeurt dan bij meerderheid van stemmen.

Wilt u een afspraak of contact met één van de collegeleden? Neem contact op met het secretariaat via bestuurssecretariaat@bergendal.nl of via 14024.

Mark Slinkman

 
Functie Burgemeester
Telefoonnummer 14 024
E-mailadres m.slinkman@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Samenwerkingsagenda ((sub)regionaal)
 • Internationale samenwerking
 • Strategische visie
 • Beleidscoördinatie
 • Bedrijfsvoering/P&O
 • Dienstverlening
 • Politie, openbare orde
 • Brandweer, veiligheid en rampenbestrijding
 • “Burgervader-rol” bij crisissituaties
 • Asielbeleid
 • Integrale veiligheid
 • Voorlichting, representatie, communicatie en (lokale) media
 • Coördinatie toezicht en handhaving (m.b.t. alle portefeuilles)

Nevenfuncties:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ – onbezoldigd
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid VRGZ – onbezoldigd
 • Portefeuillehouder Personeel en Organisatie VRGZ – onbezoldigd
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg (GO) VRGZ - onbezoldigd
 • Lid Stuurgroep VLAM – onbezoldigd
 • Lid VNG Brandweerkamer - onbezoldigd
 • Lid Euregioraad Rijn-Waal – onbezoldigd
 • Lid bestuur Georganiseerd Overleg Arnhem-Nijmegen – onbezoldigd
 • Lid Begeleidingscommissie onderzoek oorlogsgeschiedenis KNHM - onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Maartens Foundation - onbezoldigd
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Iselinge – bezoldigd
 • Lid Raad van Toezicht Markenheem – bezoldigd
 • Lid Gilderaad Federatie van Gelderse schutterijen St. Hubertus - onbezoldigd
 • Beschermheer Fanfare Wilhelmina Groesbeek – onbezoldigd
 • Beschermheer Schutterij St Hubertus Groesbeek - onbezoldigd

Sylvia Fleuren

Functie Wethouder
Telefoonnummer 14 024
E-mailadres s.fleuren@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Financiën
 • Belastingen
 • Toerisme en recreatie
 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Openbare Werken
 • Nutsbedrijven
 • Klimaatadaptatie lokaal en regionaal (Regionale Adaptatie Strategie)
 • Stuurgroep WRN (waterketen en klimaatadaptatie)
 • Gebiedsvisie wateroverlast Breedeweg (trekker waterschap)
 • Project wateroverlast Breedeweg (trekker gemeente)
 • Eerste locoburgemeester

Nevenfuncties:

 • SF, M&P Management & Projecten, eenmanszaak - max. 5 uur per week - Geen relatie met de gemeente. Bezoldigd.

Nevenfuncties vanuit de functie van wethouder:

 • Lid Dagelijks Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen
 • Lid Dagelijks Bestuur RvN@
 • Lid Algemeen Bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen
 • Lid Toezichtsraad Draisine GmbH
 • Afgevaardigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders Leisurelands
 • Afgevaardigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens
 • Afgevaardigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten
 • Juryvoorzitter De Cirkel; de Circulaire Prijs voor de Regio Rijk van Nijmegen
 • Lid Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen
Politieke partij CDA

Nelson Verheul

Functie Wethouder
Telefoonnummer 14 024
E-mailadres n.verheul@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Coördinatie thema duurzaamheid
 • Duurzaamheid (klimaatmitigatie) lokaal en regionaal
 • Milieu, energie, klimaat en afval
 • Wonen
 • Ruimtelijke Ordening en ontwikkeling
 • Coördinator Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Vergunningverlening en handhaving
 • ICT
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Tweede locoburgemeester
Politieke partij GroenLinks

Irma van de Scheur

Functie Wethouder
Telefoonnummer 14 024
E-mailadres i.v.d.scheur@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Lokale toegangspoort
 • Welzijn en volksgezondheid
 • Wmo en jeugd
 • Werk en inkomen
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Vierde locoburgemeester
Politieke partij Groesbeekse Volkspartij

Annelies Visser

Functie Wethouder
Telefoonnummer 14 024
E-mailadres a.visser@bergendal.nl
Taken

Portefeuille:

 • Natuur en landschap
 • Monumenten, erfgoed en archeologie
 • Integraal waterbeheer
 • Bestuurlijk overleg Waal-Merwedes
 • Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
 • Herinrichting Hemeltje
 • Coördinatie thema leefbaarheid
 • Kunst, cultuur en musea
 • Bibliotheek
 • Onderwijs en sport
 • Accommodaties en subsidies
 • 3e locoburgemeester

Nevenfuncties:

 • Administrateur bij VVE voormalig NH Kerk Hezelstraat. Onbezoldigd. 2 keer per jaar vergaderen met bewoners.
Politieke partij Polderbreed

Edwin van der Velde

Functie Gemeentesecretaris
Telefoonnummer 14 024
E-mailadres e.v.d.velde@bergendal.nl
Taken
 • Bedrijfsvoering: Bestuurlijk- en juridische zaken, Financiën, Personeel en Organisatie, APV/Handhaving en Communicatie
 • Dienstverlening: Bestuurs- en afdelingssecretariaat, Burgerzaken-backoffice, Gegevensbeheer, Digitale informatievoorziening/facilair en KCC
 • Beleid: Maatschappelijke zaken en Ruimte
 • Openbare Ruimte: Binnendienst, Buitendienst en Sportaccommodaties
 • Sociale Zaken: Backoffice, WMO-jeugd, Inkomen en Sociaal team