De dorpen van de gemeente Berg en Dal kennen een rijk verenigingsleven. De gemeente ondersteunt veel van deze verenigingen met subsidies. Verenigingen en organisaties die geen subsidie ontvangen, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor subsidie.

Subsidie aanvragen

Als u jaarlijks een subsidie ontvangt of wilt gaan ontvangen, kunt u deze aanvragen. U moet uw aanvraag voor het volgende kalenderjaar voor 1 september van het lopende kalenderjaar indienen. Stuur het ingevulde aanvraagformulier via e-mail of per post naar de gemeente. 

Subsidie vaststellen

Sommige verenigingen moeten hun subsidie laten vaststellen. Het gaat om verengingen die jaarlijks meer dan €5.000 subsidie ontvangen. Deze verenigingen krijgen een vaststellingsformulier toegestuurd. Hierin staat ook welke extra informatie we van u nodig hebben. Bijvoorbeeld een jaarverslag en/of een jaarrekening U moet het vaststellingsformulier voor uw subsidie van het afgelopen jaar voor 1 september indienen.

Vragen?

Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14024. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidies@bergendal.nl.

  • Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal heeft op 10 januari 2023 de volgende geactualiseerde Nadere regelingen opnieuw vastgesteld. Het gaat vooral om het actualiseren van de Nadere regelingen. De twee grootste veranderingen zijn:
    - De Nadere regelingen Buurtverenigingen, Groene leefruimte en Wijkraden worden één Nadere Regeling: de Nadere regeling sociale activiteiten en beheer van groene ruimte. Inhoudelijk verandert hier niets aan.
    - Onder de Nadere regeling Jeugd en jongeren is aan artikel 1, lid 1, sub g toegevoegd: de avondvierdaagse.
    De datering van alle Nadere regelingen wordt hiermee 2023.
  • Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en Dal heeft op 20 december 2023 de Nadere regelingen Sportverenigingen gewijzigd. Tafeltennis is hier als activiteit toegevoegd.