De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 12 oktober 2023. Hieronder vertellen we wat meer over onderwerpen die in de vergadering zijn besproken.

Toelating van twee raadsleden

Van links naar rechts: Theo Flemminks (LOKAAL!), burgemeester Mark Slinkman en Dave van Loon (CDA)

In de vorige vergadering hebben Annelies Visser (LOKAAL!) en Nick Bakker (CDA) afscheid genomen als raadslid. Daardoor zijn er twee plekken vrij gekomen in de gemeenteraad. Die werden in deze vergadering weer opgevuld. Theo Flemminks (LOKAAL!) en Dave van Loon (CDA) zijn toegelaten tot de raad. Nick Bakker blijft politiek actief in onze gemeente. Hij is benoemd tot carrousellid.

Lotingmodel voor woningtoewijzing

In de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen worden alle vrijkomende sociale huurwoningen van de woningcorporaties op dezelfde manier verdeeld. De regels hiervoor zijn opgenomen in de

Huisvestingsverordening. De Huisvestingsverordening is in 2020 in werking getreden. De huidige verordening vervalt op 31 december 2023. De afgelopen periode is daarom gewerkt aan een nieuwe verordening. Op basis van een evaluatie en breed regionaal overleg is de verordening op een aantal punten aangepast. In de nieuwe verordening staat dat van het totale vrijkomende woningaanbod jaarlijks minimaal 15% en maximaal 30% volgens het lotingmodel moet worden aangeboden. Bij dit onderwerp is door Kernachtig Groesbeek een motie ingediend. Hierin is het college

verzocht om met de woningbouwcorporaties binnen de gemeente maximaal in te spannen om de maximale bandbreedte van 30% woningtoewijzing middels het lotingmodel te behalen.

De motie is aangenomen en de verordening vastgesteld.

Overige genomen besluiten

Tijdens de raadsvergadering zijn verder de volgende besluiten genomen:

 • Verordening inburgering gemeente Berg en Dal 2023 vastgesteld;
 • Akkoord met implementatieplan “Herinrichting Planning & Control”;
 • Akkoord met afhandeling WOO-verzoek De Gelderlander inzake vermeende integriteitskwestie;
 • Bedrag beschikbaar gesteld voor renovatie sta-tribune Sportpark Noord;
 • Renovatie sta-tribune: amendement Kernachtig Groesbeek over het verhogen van het toe te kennen bedrag (van € 37.715,- naar € 46.642,-) aangenomen;
 • Koersdocument Omgevingsvisie Berg en Dal unaniem vastgesteld;
 • Koersdocument: amendement GroenLinks en PvdA (klimaatneutraal in 2040, uiterlijk in 2050) aangenomen;
 • Koersdocument: amendement GroenLinks en PvdA (landbouw en natuur) is ingetrokken;
 • Koersdocument: amendement CDA is unaniem aangenomen;
 • Regioarrangement Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vastgesteld;
 • Concept beleidsplan 2024-2027 en risicoprofiel 2024 VRGZ vastgesteld;
 • Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld;
 • Onderhoudsplan: motie VVD over verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is aangenomen;
 • Kaders en uitgangspunten voor besteding Algemene Reserve vastgesteld;
 • Dave van Loon (CDA) en Theo Flemminks (LOKAAL!) zijn toegelaten tot de gemeenteraad;
 • Nick Bakker (CDA) is benoemd tot carrousellid.

Het bestemmingsplan ''Herinrichting Ooijse Graaf'' komt op een later moment terug in de raad.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website http://raad.bergendal.nl. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de andere vergaderstukken, zoals de moties en amendementen. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app in de App Store en Play Store. Kies om in te loggen voor sitenaam “bergendal”. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn allebei “burger”.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen op Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link). Door op deze media te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal” komt u bij ons kanaal.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 9 november 2023. Dan praat de raad over de begroting 2024.