De gemeente heeft op de bedrijventerreinen De Mies, De Hulsbeek en Lieskes Wengs vrije kavels beschikbaar. Op de provinciale website IBIS Gelderland(externe link) kunt u via een speciale zoekfunctie zien waar in Berg en Dal de vrije kavels liggen. Neem voor meer informatie over de vrije kavels contact op met Stef van der Graaf, bedrijfscontactfunctionaris.

Op de overige terreinen (Molenveld, De Bouwkamp en Bedrijventerrein I/II) zijn geen uitgeefbare kavels meer beschikbaar. Wilt u zich hier vestigen? Neem dan contact op met de lokale bedrijfsmakelaars. Zij kunnen u informeren over het actuele aanbod van bedrijfspanden om te huren of te kopen.

Wachtlijst / vastgestelde procedure uitgifte

De gemeente geeft de kavels uit via een vastgestelde uitgifteprocedure, op basis van een wachtlijst die voor een ieder open staat. De kavels worden uitgegeven op basis van volgorde van inschrijving op de wachtlijst. De gemeente hanteert bij inschrijving van de wachtlijst het criterium ’wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Op basis van deze objectieve, toetsbare en redelijke criteria staat vast wanneer een ondernemer als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van een bedrijfsperceel.

Bijzonderheden bedrijventerreinen Berg en Dal

  • De bestaande bedrijven op de terreinen zijn met name lokaal en regionaal georiënteerd. Ze hechten aan lokale en regionale samenwerkingspartners, personeel en afzetmogelijkheden.
  • Alle terreinen liggen in een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, nabij Nijmegen, met volop voorzieningen. De gemeente Berg en Dal beschikt over een bijzondere ruimtelijke kwaliteit.
  • Gunstige ligging: Berg en Dal ligt aan de rand van het stedelijk gebied Arnhem-Nijmegen en grenst direct aan Duitsland. De interne en externe ontsluiting – met bijvoorbeeld de A73 – is goed.
  • De gemeente werkt aan verdere versterking van de bedrijventerreinen, afgestemd op de behoeften van de bedrijven. Bijvoorbeeld door de aanleg van parkeerplekken voor vrachtwagens, het faciliteren van glasvezel en het inrichten van parkmanagement.
  • De gemeente denkt graag met u mee als u interesse heeft in een kavel. Bijvoorbeeld over uw uitbreidingsplannen of het samenvoegen van kavels. We zijn duidelijk in wat niet kan, maar denken ook mee over hoe het wel kan.

Voornemens tot verkoop

Via Bekendmakingen gemeente Berg en Dal(externe link) kunt u zien welke bedrijfskavels de gemeente wil gaan verkopen. 

Tegen een voorgenomen verkoop kunt u geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb indienen c.q. instellen. Vindt u dat u ook voor een aankoop in aanmerking komt? Dan moet u uiterlijk 20 dagen na de publicatie een klacht indienen bij de gemeente Berg en Dal. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.  De gemeente streeft er naar om binnen 10 werkdagen na de termijn te reageren op de ingediende klachten. 

Bent u het niet eens met de beslissing op de klacht? Dan moet u uiterlijk 20 dagen na bekendmaking van deze beslissing een kort geding aanhangig hebben gemaakt bij de rechtbank Gelderland. In een eventueel kort geding moet u onderbouwen en aantonen dat u voldoet aan de objectieve criteria die de gemeente heeft gesteld. Met het oog op de voortgang in dit verkooptraject en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij de termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is eveneens een vervaltermijn.

Beschikbare bedrijventerreinen provincie Gelderland

Eén van de speerpunten van het Gelders provinciaal economisch beleid is zorgen voor voldoende bedrijventerreinen in alle regio’s. De provincie inventariseert, samen met gemeenten, de voorraad en uitgifte van bedrijventerreinen. Gemeenten registreren permanent hun voorraad en uitgifte van de terreinen.

Via een speciale zoekfunctie kunt u met behulp van een aantal selectiecriteria zelf zien of en waar er in Gelderland nog een geschikt stuk bedrijventerrein aanwezig is. Zie hiervoor de provinciale website IBIS Gelderland(externe link).(externe link)