Een Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) is vooral een grote landkaart waarin meer dan 25 (gis)lagen aan informatie bijeen is gebracht op het gebied van cultuurlandschappen, landschapselementen en historisch (steden)bouwkundige relicten.

De geomorfologie van het onderliggende historische landschap dient als uitgangspunt. Inhoudelijk is er aansluiting op de geactualiseerde archeologische waarden- en verwachtingskaarten en geomorfologische kaarten.

De kaart is een door deskundigen bijeengebrachte inventarisatie en opsomming van op dat moment bekende cultuurhistorische waarden. De kaart kan steeds worden aangevuld met nieuwe kennis en is dus niet statisch. De CHW kan worden gebruikt als onderlegger van ruimtelijk beleid, want sinds 2012 staat in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de wettelijke verplichting dat bij wijzigingen cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening moet worden meegewogen. Ook in het nieuwe omgevingsplan kan de cultuurhistorische waardenkaart als onderlegger dienen.

In 2022-2023 heeft de gemeente voor het gehele gemeentelijk grondgebied een cultuurhistorische waardenkaart laten opstellen. Deze waardenkaart is Raap-rapport 5926 en is te vinden via de volgende link: RAAP-rapport 5926(externe link).

Oudere kaarten
Voor het grondgebied van de gemeente Berg en Dal zijn in het verleden twee CHW-rapporten met kaartbijlagen gemaakt:

  • in 2010 het Raap-Rapport 2140 voor het grondgebied van de toenmalige gemeente Ubbergen
  • in 2013 het Raap-rapport 2738 voor het grondgebied van de toenmalige gemeente Groesbeek.

Voor de toenmalige gemeente Millingen aan de Rijn werd geen CHW opgesteld.

U kunt deze kaarten onderstaand downloaden in pdf formaat. Er wordt naar gestreefd om op enig moment de kaarten als zogenaamde 'shapefiles' aan te bieden zodat de verschillende gis-lagen meer interactief geraadpleegd kunnen worden.