De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente. De raad vervult haar rol door de beleidsmatige en financiële kaders aan te geven waarbinnen het college van burgemeester en wethouders bestuurt. En door achteraf te controleren of het gevoerde beleid passend is binnen de door haar gestelde kaders. De raadsleden kunnen deze kaderstellende en controlerende taken natuurlijk alleen goed uitoefenen als zij zelf weten wat er zich afspeelt in onze gemeente. De raad vervult daarom ook de rol van volksvertegenwoordiging.

De raadsgriffier biedt ambtelijke ondersteuning aan de gemeenteraad.

Raadsvergaderingen

De belangrijkste taak van de gemeenteraad is om namens de inwoners van de gemeente besluiten te nemen. Dat gebeurt in de raadsvergaderingen. Deze vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Groesbeek en beginnen doorgaans om 20.00 uur. De raadsvergaderingen worden voorbereid in het presidium en de carrousel.

Presidium

In het presidium zitten de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad en de burgemeester (= voorzitter van de gemeenteraad). De griffier ondersteunt het presidium.

Wat doet het presidium?

Het presidium overlegt over de organisatie van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over de manier van vergaderen, werkbezoeken en de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. Vaste taak van het presidium is het vaststellen van de agenda's van de carrousel- en de raadsvergaderingen. De vergaderingen van het presidium zijn in principe openbaar.

Carrousel

Onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad staan worden tijdens de carrouselvergaderingen voorbesproken.

Wat zijn carrouselvergaderingen?

De carrouselvergaderingen zijn te vergelijken met de vroegere commissievergaderingen. De carrouselvergaderingen vinden gelijktijdig plaats in de raadszaal en in de commissiekamer (met de naam: ‘Millingen aan de Rijn’) van het gemeentehuis in Groesbeek.

Hoe kunt u inspreken?

De vergaderingen van de raad en carrousel zijn openbaar. U kunt op geagendeerde onderwerpen inspreken. Als u dit wilt doen, kunt u dit tot op de dag van de vergadering, 12:00 uur melden via griffie@bergendal.nl

Hoe kunt u de agenda bekijken?

In de kalender kunt u zien wanneer het presidium, de carrousel- en raadsvergaderingen zijn gepland en welke onderwerpen op de agenda staan.

Waar kunt u de vergaderstukken inzien?

U kunt de vergaderstukken inzien via de kalender van het raadsinformatiesysteem en via de applicatie van iBabs (Play Store en AppStore)

Oudere agenda's en vergaderstukken

De gemeenteraad heeft sinds de zomer van 2022 een nieuwe website. Via de linkjes hierboven komt u op deze website uit. De agenda's, documenten en uitzendingen van de periode 2015-2022 staan op bergendal.raadsinformatie.nl.