De gemeenteraad is volgens de Grondwet het hoogste orgaan van de gemeente.

Welke taken heeft de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

  • De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Berg en Dal in het gemeentebestuur.
  • De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, de zogenaamde kaders. De gemeente kan grote plannen pas uitvoeren als een meerderheid van de raad het daarmee eens is. De gemeenteraad beslist ook hoe de gemeente haar geld besteedt.
  • De gemeenteraad controleert daarna of het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan wat belangrijk en nodig was om het gewenste beleid uit te voeren.

Hoe werkt het?

Wie kiest de leden van de gemeenteraad?

De inwoners van de gemeente kiezen om de vier jaar de leden van de raad. Leden van de raad moeten inwoner van de gemeente zijn. Iedere inwoner van 18 jaar en ouder heeft kiesrecht en kan in principe als lid gekozen worden in de gemeenteraad.

Hoe heeft de gemeenteraad invloed?

Gemeenteraadsleden kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op voorstellen.

  • Ze hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in een voorgesteld besluit
  • Ze kunnen zelf voorstellen doen aan de raad
  • Ze kunnen het college vragen om informatie.

Wat doet de griffier?

De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken. De gemeentesecretaris is 'de rechterhand' van het college.