In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen of zij hier aan mee wil werken. Om uw plan mogelijk te maken moet dan het bestemmingsplan aangepast worden of er moet een vergunning verleend worden.

Principeverzoek

Voordat u uw plan helemaal uitwerkt, kunt u aan het college van burgemeester en wethouders vragen of ze mee willen werken aan uw plan. Hiervoor dient u een principeverzoek in. U kunt een principeverzoek online indienen.

Online indienen principeverzoek

Voor deze aanvraag moet u inloggen als particulier met DigiD en als bedrijf met eHerkenning. U heeft hiervoor een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+ of hoger.

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen;
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie;
  • Situatietekeningen en/of plattegrond;
  • Een onderbouwing waarom hier van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.

Kleinschalig woningbouwinitiatief in de kern

Wilt u het bestemmingsplan aapassen of een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van maximaal 4 woningen in de kern? Dan toetsen wij uw plan aan het ‘toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven’*. In het toetsingskader is met kaartjes aangegeven waar in de kern mogelijkheden zijn voor kleinschalige woningbouwinitiatieven. Ook is aangegeven onder welke voorwaarden medewerking verleend kan worden. U kunt uw plan passend binnen dit toetsingskader uitwerken en als principeverzoek voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders.

Kleinschalig woningbouwinitiatief in het buitengebied

In het buitengebied zijn wij terughoudend met het toestaan van nieuwe woningen. Algemeen uitgangspunt voor nieuwe woningen in het buitengebied is dat dit alleen mogelijk is na sloop van voldoende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Voor de bouw van één vrijstaande woning geldt een sloopverplichting van minimaal 750 m2, voor de bouw van twee vrijstaande woningen geldt een sloopverplichting van minimaal 1500 m2. De voorwaarden zijn terug te vinden in de agrarische bestemming van het geldende bestemmingsplan. Als er in het geldende bestemmingsplan geen regels zijn opgenomen over de functieverandering naar wonen, dan kunt u de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Groesbeek aanhouden. Het geldende bestemmingsplan kunt u vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).