U heeft een (bouw)plan en dan?

In het omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, kunt u de gemeente vragen of zij hier aan mee wil werken. Om uw plan mogelijk te maken moet dan het omgevingsplan aangepast worden of er moet een omgevingsvergunning verleend worden om af te wijken van het omgevingsplan.

Vooroverleg/concept-verzoek diverse initiatieven

Heeft u een plan voor uw huis, tuin of bedrijf? Wilt u iets bouwen, verbouwen, of een gebouw of stuk grond anders gebruiken? Bijvoorbeeld een verbouwing van uw huis, ander gebruik van de garage of een dakkapel? Of heeft misschien een idee voor een nieuw gebouw of stuk grond en wilt u weten wat er kan? U kunt dan voor u een aanvraag indient het beste eerst overleggen over uw plan.

Alle informatie over het starten van vooroverleg en wat u daarvoor moet doen, vindt u op https://www.odregionijmegen.nl/kennisbank/vooroverleg/ 

Wilt u specifiek meer weten over wat de stappen zijn die volgen als uw verzoek niet binnen de geldende regels past? En wat de legeskosten van de stappen in dit proces zijn? U vindt hier meer informatie over op deze pagina

Een project of groot initiatief

Heeft u grotere plannen? Of heeft u vragen over de mogelijkheden voor een groot initiatief of project? Bijvoorbeeld over de bouw van meerdere nieuwe woningen, zonne-energie of bedrijfsruimte? Neemt u dan rechtstreeks contact op met de gemeente via ruimtelijkeplannen@bergendal.nl of telefonisch via 14024. U kunt vragen naar team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Participatie verplicht

Bij aanpassing of afwijking van het omgevingsplan, is participatie altijd verplicht. Afhankelijk van de invloed van het initiatief, zijn de eisen aan participatie zwaarder of lichter Heeft u een mooi plan? Dan kijkt u zo snel mogelijk wie daarbij betrokken moet worden, want zo wordt de kans op succes vele malen groter. Bij een klein initiatief zijn dit bijvoorbeeld alleen de buren of de inwoners van een straat. Bij grote initiatieven zijn er meer belanghebbenden, niet alleen omwonenden, maar bijvoorbeeld ook de gemeente of een woningcorporatie. Kijk hier hoe groot uw initiatief is en hoe we vervolgens met elkaar samenwerken: https://www.bergendal.nl/meetlat-participatie-fysiek/
We hebben met elkaar een werkwijze afgesproken met verschillende stappen. Heeft u hierover vragen? Bel dan met telefoonnummer 14 024 en vraag naar de medewerker participatie van de gemeente Berg en Dal.

Informatie specifieke initiatieven

Kleinschalig woningbouwinitiatief in de kern

Wilt u het omgevingsplan aapassen of een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van maximaal 4 woningen in de kern? Dan toetsen wij uw plan aan het ‘toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven’*. In het toetsingskader is met kaartjes aangegeven waar in de kern mogelijkheden zijn voor kleinschalige woningbouwinitiatieven. Ook is aangegeven onder welke voorwaarden medewerking verleend kan worden. U kunt uw plan passend binnen dit toetsingskader uitwerken daarmee het vooroverleg starten.

Kleinschalig woningbouwinitiatief in het buitengebied

In het buitengebied zijn wij terughoudend met het toestaan van nieuwe woningen. Algemeen uitgangspunt voor nieuwe woningen in het buitengebied is dat dit alleen mogelijk is na sloop van voldoende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Voor de bouw van één vrijstaande woning geldt een sloopverplichting van minimaal 750 m2, voor de bouw van twee vrijstaande woningen geldt een sloopverplichting van minimaal 1500 m2. De voorwaarden zijn terug te vinden in de agrarische bestemming van het omgevingsplan. Als er in het omgevingsplan geen regels zijn opgenomen over de functieverandering naar wonen, dan kunt u de regels uit het bestemmingsplan Buitengebied Groesbeek aanhouden. U kunt de regels op de kaart van het omgevingsplan inzien op Home - Omgevingsloket (overheid.nl)